UCAPAN PERBAHASAN BAJET 2009 PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Selasa 18 November 2008
Terima kasih Tuan Pengerusi.

saya bangun untuk menyertai perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Saya ingin pergi ke butiran B.24 tentang 030500 – Sekretariat PEMUDAH. Syabas kepada kerajaan kerana telah memikirkan satu bentuk kerja yang mampu memudahkan proses pengendalian urusan syarikat. Ini sekali gus dapat mengurangkan kerenah birokrasi yang dapat mengganggu tumpuan kerajaan bagi melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan rakyat Malaysia serta menarik minat pelabur untuk melabur di negara kita. Cuma di sini saya ingin bertanya tentang peranan kementerian dalam mencapai objektif strategi yang ingin dicapai oleh PEMUDAH serta sumbangan kementerian dalam perkara ini.

Seterusnya tentang 080000 – Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC). Saya lihat SMIDEC mampu berperanan lebih lagi dalam membantu pengusaha kecil dan sederhana dalam memasarkan serta mempertingkatkan kualiti pengeluaran produk mereka. Sekiranya ada bantuan dan inisiatif berterusan dari pihak kementerian dalam mencari peluang untuk memasarkan produk mereka, saya percaya industri kecil dan sederhana Negara kita mampu berkembang pesat. Di tambah pula dengan keupayaan dan kapasiti yang dimiliki kementerian, saya percaya kita mampu menaikkan industri kecil dan sederhana negara kita. Cuma di sini saya ingin tahu berapa banyak perusahaan IKS yang telah dibantu oleh kementerian dan sejauh manakah penerimaan masyarakat terhadap industri kita khususnya masyarakat antarabangsa?

Tuan Pengerusi,

saya lihat industri IKS negara kita berpotensi untuk dimajukan dan diketengahkan tetapi perlu kepada keprihatinan dan keseriusan kerajaan. Seperti di kawasan saya di Parlimen Parit, banyak IKS yang wujud tetapi hanya mampu dipasarkan ke kawasan setempat sahaja sedangkan dari segi mutu dan kualiti dilihat setanding dengan produk yang berjenama. Sebab itu saya mohon agar pihak kementerian menyediakan satu kumpulan petugas
khas atau dengan izin searching committee yang fungsinya menjelajah di seluruh ceruk pecan dan desa untuk mencari produk yang bagus untuk dipasarkan.

Selain daripada itu, mungkin khidmat Ahli Parlimen juga ditagih untuk mengumpulkan senarai pengusaha IKS di kawasan masing-masing dan diserahkan kepada pihak kementerian untuk memudahkan kementerian mencari produk yang sesuai untuk dipasarkan.
Saya beralih kepada butiran 070000 – Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). Saya difahamkan antara tugas utama MATRADE adalah mempromosikan produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan di negara kita ke pasaran global.
Justeru itu saya ingin tahu sejauh mana kejayaan ekspo barangan tempatan yang dianjurkan oleh MATRADE dalam memasarkan produk negara kita serta bagaimana penerimaan masyarakat antarabangsa terhadap produk kita. Berapa banyak produk Malaysia yang berjaya dipasarkan oleh kementerian berdasarkan kejayaan ekspo yang dianjurkan oleh MATRADE. Kita tidak mahu banyak ekspo yang dianjurkan tetapi barangan Malaysia masih lagi gagal untuk menembusi pasaran antarabangsa. Justeru itu, saya ingin tahu apakah jenis-jenis produk yang telah dipamerkan di ekspo MATRADE dan yang berjaya menembusi pasaran antarabangsa. DR.

Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 030200 - Hubungan Ekonomi dan Perdagangan, 030300 - Kerjasama Ekonomi Asian, sekali gus 030400 - Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik . Yang Berhormat Menteri ada menyatakan tentang perjanjian FTA antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Cuma saya ingin mengingatkan kembali walau bagaimanapun keputusan kerajaan terhadap isu FTA ini, diharap ianya akan menjamin kelangsungan industri negara kita
serta memastikan situasi menang-menang antara dua negara. Selain daripada itu, situasi ekonomi yang melanda Amerika Syarikat dan negara-negara global menjadi ingatan kepada kita agar memperbagaikan eksport negara kita dan tidak bergantung pada negara-negara tertentu sahaja. Di samping itu, kita juga harus
memperkukuhkan perkembangan industri dan perdagangan di dalam negara kita dengan lebih hebat lagi.

Saya dengan ini, menyokong. Terima kasih.

No comments: