Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Selasa 18 November 2008

Yang Berhormat dari Parit mencadangkan penubuhan unit-unit risikan di Jabatan PERHILITAN bagi menangani isu penyeludupan hidupan liar. Pihak kementerian berterima kasih dan menyambut baik saranan daripada Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, menyedari akan pentingnya untuk risikan bagi mempertingkatkan penangkapan kes-kes sejak tahun 2005 Jabatan PERHILITAN telah pun mewujudkan kerjasama ....

...unit risik angkatan... Saya selesaikan sentence ini.
Angkatan Tentera Malaysia beberapa siri latihan kepada kakitangan jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara untuk membuat tugas risikan telah pun dijalankan.

Yang Berhormat dari Parit telah membangkitkan mengenai kualiti udara di negara kita dan sejauh mana penguatkuasaannya telah diambil. Untuk makluman Yang Berhormat kualiti udara yang telah dipantau melalui 51 stesen pengawasan di seluruh negara mendapati bahawa pada tahun 2007 dan 2008 masih dalam tahap sederhana dan baik. Pencemaran udara dikawal melalui Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1978, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1996, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan daripada Enjin Petrol) 1996 dan Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003.

Pada tahun 2007, sebanyak 4,928 saman dikeluarkan bagi kenderaan yang mengeluarkan asap hitam berlebihan. Di samping itu 409 kes pembakaran terbuka telah di kompaun dan 13 kes di bawa ke mahkamah. Bagi kesalahan pencemaran udara sebanyak 170 kes telah didakwa di mahkamah.


Yang Berhormat dari Parit telah pun mencadangkan FRIM sebagai destinasi eko-pelancongan. Untuk makluman Yang Berhormat, usaha-usaha telah dan sedang dilakukan untuk menjadikan FRIM sebagai salah satu destinasi eko-pelancongan. Dalam Rancangan Malaysia

Kesembilan, Kementerian Pelancongan telah memberi peruntukan RM6.3 juta untuk penarikan untuk menaik tarafkan forest trail, kemudahan perkhemahan, perkelahan dan canopy walk way.
Kementerian juga bercadang untuk menjadikan FRIM sebagai taman warisan dan destinasi pelancongan. Ketika ini jumlah kehadiran pelancong di FRIM adalah seramai 60,000 setahun terdiri dari pelancong luar negeri, tempatan dan pelajar-pelajar sekolah


Yang Berhormat dari Parit telah pun menyentuh mengenai penguat kuasa hutan di Malaysia dijalankan dengan baik dan sebagainya. Ingin saya memperjelaskan di sini, Jabatan Hutan Semenanjung Malaysia telah pun mengambil tindakan yang tertentu dan sehingga Akta Perhutanan Negara 1984 telah pun dipinda dengan menaikkan
penalti, itu nampak berhasil kerana kita nampak pencerobohan adalah berkurangan.

No comments: