UCAPAN PERBAHASAN BAJET 2009 PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH DI DEWAN RAKYAT

KHAMIS 13 NOVEMBER 2008

Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Parit.

4.57 ptg.

Tuan Mohd. Nizar bin Zakaria [Parit]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya bangun pada kali ini untuk menyertai perbahasan di peringkat Jawatankuasa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.
Saya ingin menyentuh B.22, Butiran 020600 sekali gus Butiran 020700 tentang Kurikulum Naziran serta Pengurusan Pemakanan. Saya ingin menyentuh tentang kurikulum yang diguna pakai di Tadika KEMAS. Saya berharap agar modul sedia ada ditambah di Tadika KEMAS. Dengan modul pendidikan Islam untuk peringkat awal. Ini kerana kebanyakan ibu bapa tidak berminat untuk menghantar anak-anak mereka ke Tadika KEMAS disebabkan kurangnya elemen agama dalam modul mereka.
Kanak-kanak ini boleh didedahkan dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan perkembangan minda mereka. Begitu juga dengan pemakanan yang disediakan di Tadika KEMAS haruslah menitikberatkan aspek kesihatan dan pembangunan minda kanak-kanak. Saya mencadangkan agar kementerian memberi vitamin yang sesuai untuk kanak-kanak di samping penyediaan makanan utama kepada kanak-kanak tersebut.
Seterusnya B.22 tentang Butiran 030300- Pembangunan Sosioekonomi. Banyak kali isu tentang kualiti hidup Orang Asli telah dibangkitkan di Dewan ini seperti di kawasan Parlimen saya ada dua perkampungan Orang Asli, iaitu Kampung Sungai Perah dan Kampung Suak Padi yang mana memerlukan bantuan pihak kementerian untuk menaik taraf rumah yang sedia ada, yang sudah usang serta kemudahankemudahan asas yang penting seperti dewan serba guna memandangkan mereka selalu mengadakan majlis dan program yang berskala besar.
Sehubungan itu pusat Internet Desa juga haruslah diperluaskan agar dapat dinikmati oleh masyarakat Orang Asli. Saya percaya di Parlimen lain juga terdapat penempatan Orang Asli yang memerlukan perhatian daripada pihak kementerian. Jadi saya berharap agar peruntukan yang disediakan dapat diagihkan oleh kementerian dengan sebaik-baiknya. Kita tidak mahu pembangunan sosioekonomi Orang Asli terpinggir dan sebagai kerajaan prihatin kita mahu Orang Asli pada hari ini turut sama menyumbang kepada kemajuan negara.
Seterusnya B.22, Butiran 020500 iaitu Bina Insan. Dilihat modul yang diguna pakai kurang mantap dan berkesan, jadi pihak kementerian disarankan mengkaji modul sedia ada dan memperbaiki serta menambah baik modul yang sedia ada agar kompeten dengan keadaan masyarakat sekarang. Pengisian modul haruslah mencerminkan usaha kementerian untuk memantapkan penghayatan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat luar bandar serta meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan tidak formal.

■1700

Seterusnya Butiran 010900 - Pembasmian Kemiskinan. Saya lihat usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian dalam membasmi kemiskinan sangat dihargai. Kementerian haruslah membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada masyarakat luar bandar agar dapat memperbaiki ekonomi mereka dan seterusnya membasmi kemiskinan tegar. Sumbangan-sumbangan haruslah disertai dengan inisiatif yang baik untuk mereka guna pakai bagi menaik taraf ekonomi dan sosial mereka.
Saya melihat sumbangan kerajaan kepada rakyat miskin tanpa ada usaha bagi mereka memajukan diri hanya usaha jangka pendek. Kita mahu agar rakyat miskin ini diberi kemahiran dan modal bagi mengubah hidup mereka. Kita seharusnya memberikan mereka pancing dan ikan, bukan ikan semata-mata kerana jika kita memberi pancing dan ikan, mereka akan tahu menggunakan pancing tersebut untuk mendapatkan lebih banyak ikan yang sama. Saya mencadangkan supaya pihak kementerian melalui pegawai-pegawai dapat juga memantau...

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ikan tidak ada ikan kena racun, macam mana.
Tuan Mohd. Nizar bin Haji Zakaria [Parit]: ...Dan memberikan motivasi kepada mereka. Sekian terima kasih.

No comments: