Kementerian Dalam Negeri

Selasa 25 November 2008

Tuan Mohd. Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah usaha-usaha kerajaan untuk menghapuskan kegiatan-kegiatan pelacuran yang berleluasa sehingga memberi kesan kepada imej negara.

Timbalan Menteri Dalam Negeri [Dato' Chor Chee Heung]: Tuan Yang di-Pertua,pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Parit yang mengemukakan soalan pada pagi ini.Untuk makluman Yang Berhormat, di Malaysia masalah kegiatan pelacuran bukanlah satu perkara yang baru di mana ia telah lama wujud di dalam masyarakat setempat. Walau bagaimanapun, pihak Polis Diraja Malaysia telah pun berjaya mengawal kegiatan ini dari berleluasa. Antara usaha-usaha kerajaan untuk mengurangkan ataupun jika boleh menghapuskan kegiatan pelacuran ialah seperti berikut;

(i) menjalankan pemeriksaan di rumah tumpangan dan hotel-hotel murahan yang disyaki menjalankan aktiviti pelacuran dan menjadi tumpuan golongan berpendapatan rendah dan pendatang asing yang bekerja di Malaysia.

(ii) menjalankan serbuan dan pemeriksaan di hotel-hotel sekitar Chow Kit yang mempunyai spa, memandangkan ada spa-spa yang menjalankan kegiatan pelacuran yang melibatkan perempuan warga asing dan tempatan;

(iii) menjalankan tangkapan terhadap wanita-wanita yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti pelacuran dan di ambil tindakan di bawah Undang-undang Kanun Keseksaan dan Akta Imigresen;

(iv) menjalankan tangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penganjuran aktiviti pelacuran dan diambil tindakan di bawah Undangundang Kanun Keseksaan;

(v) menjalankan risikan ke atas subjek-subjek yang menjalankan kegiatan pelacuran bagi tujuan tindakan di bawah Undang-undang Pencegahan iaitu di bawah Ordinan Darurat 1999 dan Akta Kediaman Terhad 1933;

(vi) menjalinkan hubungan antarabangsa bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan-kumpulan yang membawa masuk pelacur dari luar negara. Menangkap dan mengambil tindakan seterusnya di bawah undang-undang sedia ada;

(vii) memberi penerangan kepada orang ramai agar tidak melanggan pelacur yang akan menggalakkan lagi kegiatan ini dan memberi penerangan akan bahaya penyakit kelamin dan penyakit-penyakit berbahaya yang lain yang disebabkan oleh pelacur-pelacur yang tidak ketahui tahap kesihatan mereka; dan

(viii) mengadakan operasi-operasi bersepadu antara semua agensi penguatkuasaan kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang berkaitan dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

Tuan Mohd. Nizar bin Haji Zakaria [Parit]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua danterima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dilihat taktik kegiatan pelacuran pada masa kini tidak hanya tertumpu di lorong gelap saja, yang mana pelacur sendiri melakukan penawaran perkhidmatan. Bahkan mereka sudah mempunyai sindiket ataupun agen untuk menjadi orang tengah kepada perkhidmatan pelacuran serta berkeliaran di tempat tertentu dan pusat hiburanbagi menawarkan perkhidmatan pelacuran. Kadangkala mereka menggunakan kod khas ketika memberi penawaran yang mana susah untuk dikesan kegiatan tersebut. Soalan tambahan saya, apakah halangan serta kesulitan yang dihadapi oleh pihak polis di dalam membanteras sindiket ataupun agen pelacuran yang mana mereka begitu bebas dan berleluasa? Seterusnya, adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pelacur atau agen ini yang memayungi kegiatan pelacuran? Terima kasih.

Dato' Chor Chee Heung: Terima kasih Yang Berhormat dari Parit. Memang tidak dapatdinafikan terdapat begitu ramai individu-individu dan termasuk juga sindiket-sindiket yang menjadi penganjur kegiatan pelacuran di negara ini. Walaupun Polis Diraja Malaysia sentiasa membuat serbuan-serbuan dan juga operasi-operasi, kita juga mempunyai masalah sendiri iaitu kekurangan maklumat. Kadang-kadang kita dapat juga melihat ada sesetengah orang yang sudah tahu tempat di mana polis sentiasa mengadakan operasi. Mereka ini berpindah-pindah ke tempat yang lain. Akan tetapi pada keseluruhannya saya ingin menyatakan di Dewan yang mulia ini bahawa setakat ini operasi-operasi yang dijalankan oleh pihak penguatkuasaan iaitu pihak Polis Diraja Malaysia termasuk juga Jabatan Agama Islam setiap negeri telah pun dikatakan berjaya juga. Saya hendak bagi satu contoh dari 2003 hingga 2008 melalui operasi dikenali sebagai Operasi Noda yang berjumlah 8,893 kali operasi dan serbuan-serbuan dibuat. Di mana 6,357 orang pelacur warga asing dan 1,004 orang perempuan tempatan telah pun ditangkap. Di antara orang-orang yang ditangkap ini terdapat juga 442 orang gadis yang belum cukup umur juga terlibat dengan kegiatan pelacuran. Dari perangkaan ini, kita dapat melihat Polis Diraja Malaysia dan juga pihak-pihak penguatkuasaan sentiasa mengadakan operasi ini tidak berhenti-henti. Ini kerana kita tahu Malaysia ini sebagai sebuah masyarakat yang mewah dan progresif di mana begitu ramai pelancong asing sentiasa mengunjungi negara ini, maka masalah ini bukan begitu senang dihapuskan. Sekian, terima kasih.

No comments: