Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Isnin 17 November 2008

Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Parit mencadangkan supaya kurikulum pendidikan agama Islam diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran di tadika KEMAS:
(i) Berdasar kepada kurikulum pra sekolah kebangsaan diwajibkan supaya pembelajaran agama Islam dilaksanakan dalam sesi pembelajaran sebanyak dua jam seminggu dengan menekankan aspek pembelajaran akhlak ibadah, istilah dan amalan nilai-nilai murni;
(ii) KEMAS juga telah menambah pembelajaran selama satu jam seminggu bagi pembelajaran Iqra’; dan
(iii) Amalan nilai-nilai murni seperti yang dituntun oleh pembelajaran agama Islam dilaksanakan merentasi kurikulum dari awal mula belajar sehingga tamat sesi pembelajaran seperti aktiviti memberi salam, membaca doa makan, bantu membantu dan lain-lain.

Seterusnya, bagi menjawab cadangan Yang Berhormat supaya pemakanan di Tadika perlu memberi penekanan kepada aspek kesihatan dan pembangunan minda kanak-kanak.

Adalah dimaklumkan bahawa tadika KEMAS menyediakan makanan untuk kanak-kanak berdasar kepada sukatan makanan seimbang mengikut piramid makanan dan vitamin yang telah ditetapkan dan diluluskan dan oleh Kementerian Kesihatan.
Menu yang khusus telah disediakan untuk panduan guru-guru tadika menyediakan makanan untuk kanak-kanak. Kementerian melalui KEMAS turut mengadakan peruntukan RM1.50 setiap hari bagi setiap kanak-kanak tadika dan RM3 sehari bagi setiap kanak-kanak
taska. Yang Berhormat juga menyentuh mengenai modul bina insan yang kurang berkesan dan kurang menarik perhatian masyarakat. Perlaksanaan program bina insan menggunakan dua
modul iaitu;
(i) menekankan aspek kecemerlangan diri; dan
(ii) aspek pengukuhan institusi keluarga dan masyarakat.

Usaha telah dibuat bagi meningkatkan kualiti program melalui;
(i) meningkatkan latihan kepada tenaga pengajar sedia ada supaya lebih terampil terutama dalam menjawab permasalahan-permasalahan atau isu-isu semasa;
(ii) meningkatkan perkhidmatan dari tenaga pakar luar untuk meningkatkan mutu pembelajaran; dan
(iii) memperkukuhkan amalan nilai-nilai murni dalam meningkatkan mutu kehidupan melalui aktiviti-aktiviti secara Islam seperti menjalankan kumpulan pengurusan jenazah, penyembelihan, kumpulan Yasin dan tazkirah.

Yang Berhormat Parit meminta agar dinaiktarafkan rumah-rumah yang usang yang kemudahan asas perkampungan Orang Asli Sungai Perah dan Suak Padi. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan pelaksanaan projek-projek pembangunan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli adalah tertumpu kepada kawasan pinggiran. Memandangkan perkampungan ini terletak dalam kawasan pinggir maka pelaksanaan projek-projek menaik taraf tanah, rumah dan kemudahan asas termasuk Dewan akan dilaksanakan dalam tahun 2009.

No comments: