Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Kedua Penggal Pertama

Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Kedua Penggal Pertama
2 Jun 2008

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Perpaduan Kebudayaan,Kesenian Dan Warisan menyatakan apakah usaha-usaha untuk mewujudkan program-program kebudayaan yang bermanfaat kepada para belia dan remaja untuk menjauhi gejala-gejala tidak sihat seperti penagihan dadah dan mat rempit yang berlaku ketika ini.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Pelajaran menyatakan adakah telah dijalankan kajian secara komprehensif terhadap sistem sekolah bercampur Ielaki/perempuan dari aspek :-
1. Keputusan peperiksaan
2. Ko-Kurikulum
3. Disiplin
4. Jenayah moral

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Kesihatan. menyatakan bilakah pembinaan Hospital baru di Seri Iskandar dapat dilaksanakan memandangkan Hospital sedia-ada tidak dapat menampung jumlah pesakit disamping pertambahan penduduk yang semakin meningkat di Daerah Perak Tengah.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] rninta Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan. mengapakah pihak kementerian tidak mendedahkan dengan segera nama-nama syarikat atau produk-produk yang telah didapati tidak halal atau membahayakan pengguna ke dalam media untuk memastikan pengguna mendapat maklumat yang tepat dan jelas.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Kesihatan menyatakan sejauh manakah pihak kementerian memantau produk-produk kesihatan atau ubat-ubatan yang dibawa masuk dari Iuar negara untuk memastikan ianya bebas daripada kesan sampingan. Apakah mekanisma pengawalannya.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Perdana Menteri menyatakan sejauhmana para kakitangan kerajaan memahami prosedur-prosedur kerja daripada peringkat atasan sehingga peringkat bawahan bagi memastikan orang ramai mendapat khidmat terbaik semasa berurusan dengan mereka.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Pengangkutan menyatakan apakah mekanisma proses pemeriksaan.kenderaan di PUSPAKOM yang mengambil masa terlalu lama sehingga menjejaskan perniagaan atau pendapatan pemilik kenderaan yang terbabit ketika berurusan.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Perpaduan Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan menyatakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memastikan produk Kraf Malaysia mendapat tempat di peringkat antarabangsa.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Pelajaran menyatakan adakah kajian dilakukan terhadap KIA 2M di mana masih rarnai lagi murid-murid yang belum mahir membaca dan menulis khususnya di luar Bandar.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan apakah usaha kementerian bagi menaiktaraf kehidupan masyarakat orang asli terutamanya dalam memngkatkan pendapatan serta kualiti hidup yang lebih sempuma.

No comments: