UCAPAN PERBAHASAN PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

3 DISEMBER 2008

Terima kasih Tuan Pengerusi.

Pertamanya saya ingin menyentuh Butiran 02000 – Jabatan Pengajian Tinggi sekali gus Butiran 020100 – Pengurusan IPTA dan Khidmat Pengurusan dan Butiran 020200 – Pengurusan Institut Pengajian Tinggi Swasta. Saya lihat hari ini di negara kita banyak universiti awam yang dibina. Begitu juga dengan IPTS, jadi ini juga mungkin salah satu penyumbang masalah pengangguran. Jadi saya ingin bertanya apakah usaha kementerian dalam menangani lambakan lebihan graduan dan kesulitan serta halangan yang dihadapi oleh kementerian.

Kenapa saya lihat setiap negeri sudah ada sebuah universiti. Saya juga ingin bertanya adakah kementerian ingin merancang dan berhasrat untuk menubuhkan universiti awam lagi di negara kita.

Selain itu, banyak saya ada lihat laporan akhbar mengenai kursus yang ditawarkan oleh IPTA mahupun IPTS tidak mendapat pengiktirafan agensi kelayakan Malaysia MQA sedangkan mereka ini telah habis belajar dan telah menggunakan pinjaman dalam membiayai pinjaman mereka dan bila hendak minta kerja, majikan enggan menerima ekoran tidak mendapat pengiktirafan MQA. Jadi bagaimana perkara ini boleh berlaku dan apa tindakan kementerian
dalam menyelesaikan masalah ini dan kenapa IPTA sendiri tidak mendapat pengiktirafan kursus yang ditawarkan?

Tuan Pengerusi,

Masalah gejala sosial yang melibatkan pelajar IPTA dan IPTS kita saban hari dilaporkan oleh pihak media. Jadi saya ingin bertanya apakah usaha kementerian dalam menangani masalah gejala sosial di kalangan siswa dan siswi kita dan saya kira dalam membentuk modal insan yang gemilang kementerian seharusnya menekankan aspek pendidikan moral kepada diri siswa serta siswi kita. saya difahamkan kepada kementerian mensasarkan sekurang-kurangnya 60% pensyarah universiti memiliki PhD. Jadi saya ingin bertanya sejauh mana peratus yang telah berjaya dicapai dan perancangan kementerian seterusnya untuk memastikan peratus itu dapat dicapai.

Seterusnya Butiran 030000 – Politeknik dan Kolej Komuniti sekali gus Butiran 030100 – Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, Butiran 030200 – Politeknik, Butiran 030300 – Kolej Komuniti.

Pertamanya saya ingin sentuh peranan Politeknik dan Kolej Komuniti ini. Apakah objektif yang ingin dicapai oleh kementerian atas penubuhan kedua-dua institusi ini dan apakah langkah kementerian untuk memperkasakan kedua-dua institusi ini.

Selanjutnya sebelum ini saya difahamkan tenaga pengajar politeknik dan kolej komuniti diberi gred DG41 dan baru-baru ini kementerian mengumumkan menukarkan gred tersebut kepada DH41 yang mana sebelum ini gred tersebut sama dengan gred guru Kementerian Pelajaran. Jadi, mengapa ada perbezaan antara gred di antara pensyarah politeknik dan pensyarah IPTA. Selain itu, saya ingin bertanya adakah peluang melanjutkan pelajaran yang diberikan oleh kementerian kepada tenaga pengajar politeknik dan kolej komuniti ini memandangkan peluang itu cukup luas buat pensyarah universiti yang berada sama di bawah kementerian Pengajian Tinggi. Akhir saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian, adakah bercadang untuk mewujudkan kolej politeknik khususnya di Parlimen Parit.Sekian, terima kasih.

No comments: