Kementerian Pengajian Tinggi

3 Disember 2008

Yang Berhormat Parit telah membangkitkan mengenai sama tadi, sama ada KPT bercadang untuk menubuhkan IPTA lagi. Kita telah ada sekarang ini 20 IPTA dan kita tidak bercadang untuk menubuhkannya kerana tumpuan kita sekarang ialah kepada soal untuk meningkatkan kecemerlangan. Mengenai soal masalah pengangguran di kalangan graduan. Kerajaan memang meletakkan soal kebolehpasaran graduan sebagai salah satu daripada agenda kritikal dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi negara. Ini merupakan usaha-usaha yang akan diberi perhatian terus oleh pihak kementerian bukan sahaja melalui penyediaan finishing school, bukan sahaja melihat kepada kurikulum yang ditawarkan oleh pihak universiti membuat pembaikan dan perubahan supaya ia menepati kehendak pasaran.

Akan tetapi pada masa yang sama juga menjayakan lebih banyak program intensif berasaskan kepada usaha sama yang dibuat antara kementerian, universiti dan juga pihak industri. Kita bukan sahaja melihat kepada soal supaya pelajar-pelajar itu setelah melalui program-program ini berkhidmat dan bekerja dengan syarikat dan industri. Akan tetapi Kita juga mendedahkan pelajar kepada soal keusahawanan, budaya keusahawanan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Salak dalam perbahasannya. Kita telah mengadakan kerjasama dengan pihak SMIDEC melalui Program SMIDEC University Internship yang mana melalui program ini pelajar-pelajar didedahkan dengan budaya keusahawanan dengan ditempatkan dalam syarikat-syarikat SME yang terdapat di bawah tanggungjawab SMIDEC. Untuk tahun ini dan tahun hadapan kita membuka peluang kepada seramai 5,000 orang pelajar untuk mengikuti program tersebut.

No comments: