UCAPAN PERBAHASAN BELANJAWAN 2009 PERINGKAT JAWATANKUASA BAGI KEMENTERIAN PELAJARAN

27 NOVEMBER 2008

Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberi peluang untuk turut serta membahaskan peringkat Jawatankuasa bagi Kementerian Pelajaran, B.21.

Saya ingin menyentuh Butiran 020200 - Pembangunan Kurikulum. Saya ingin menimbulkan tentang kurikulum yang diguna pakai sekarang, apakah kurikulum yang diguna pakai sekarang sesuai dengan perkembangan masa kini dan adakah kementerian berhasrat untuk menggubal kurikulum baru memandangkan kurikulum sedia ada sudah lama diguna pakai. Ini kerana apa yang saya lihat kurikulum sekarang lebih berasaskan kepada peperiksaan yang mana dilihat fokus pelajar-pelajar adalah untuk lulus periksa sahaja. Selain daripada itu, adakah benar kurikulum sekarang menjadi punca kepada penguasaan kurang memuaskan pelajar lelaki di sekolah.

Seterusnya Butiran 020600 - Urus Setia Tetap Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Apakah peranan urus setia ini dalam menyemarakkan industri buku di negara kita? Kenapa pesta buku yang dianjurkan hanya boleh dibilang berapa kali diadakan? Apakah usaha urus setia memperkasakan industri buku di negara kita dan menggalakkan masyarakat membaca buku sebagai satu budaya?

Seterusnya, Butiran 030100 - Pengurusan Koperasi Pendidikan Sekolah. Saya ingin menimbulkan isu tentang penempatan guru. Saya ingin tahu apakah kriteria yang diguna pakai oleh pihak kementerian di dalam menentukan kawasan penempatan seseorang guru. Berapakah bilangan guru yang diperlukan lagi oleh kementerian untuk memenuhi keperluan sekarang serta usaha kementerian bagi memastikan bilangan guru sentiasa mencukupi.

Seterusnya, Butiran 030300 - Pendidikan Rendah sekali gus Butiran 030400 -
Pendidikan Menengah, kerajaan telah memperkenalkan subjek j-QAF di sekolah rendah. Jadi saya ingin tahu sejauh mana kejayaan program j-QAF ini dan adakah terdapat masalah dalam bentuk pelaksanaannya dan adakah kementerian bercadang memperluaskannya di peringkat menengah pula.

Saya juga ingin memohon kepada pihak kementerian agar dapat menyegerakan pembinaan sekolah baru di kawasan Parlimen saya iaitu Parit. Ini adalah kerana
di Parlimen Parit ada sekolah iaitu Sekolah Rendah Seri Iskandar dan Sekolah Menengah Seri Iskandar serta Sekolah Rendah Titi Gantung, Bota, dan Sekolah Menengah Titi Gantung yang mana bilangan murid serta bilangan pelajar telah dan bakal meningkat.Jadi, saya ingin tahu apakah tindakan kementerian dalam menyelesaikan masalah ini? Adakah kerajaan ada memasukkan permohonan pembinaan sekolah baru ini dalam Belanjawan 2009?

Selain daripada itu, apa yang kerap saya lihat di sekolah ialah masalah kerosakan barangan peralatan, alat bantu mengajar yang diberi oleh pihak kementerian seperti contoh LCD dan komputer. Pakai tidak lama kemudian sudah rosak seolah-olah kementerian beri barangan ini dan lepas tangan tanpa ada penyelenggaraan susulan dan barangan yang rosak ini terbiar begitu sahaja dan akhirnya duduk di stor. Situasi ini boleh mengganggu proses P&P juga
merupakan satu kerugian kepada aset sekolah serta kementerian. Jadi, saya mahu tahu kenapakah terjadi perkara ini. Selain itu apakah usaha kementerian bagi memastikan alatan ABM ini dapat dinikmati oleh sekolah-sekolah khususnya di luar bandar?

Selain daripada itu, saya lihat juga banyak sekolah yang tidak mempunyai dewan serba guna. Jadi, mereka terpaksa menggunakan kelas untuk dijadikan dewan. Ini akan menimbulkan kesulitan kepada pelajar dan guru untuk melaksanakan serta menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan sekolah. Jadi, mohon kementerian mengambil kira aspek pembinaan dewan ini dalam rancangan pembinaan sekolah yang bakal dibina.

Seterusnya, Butiran 030500 - Asrama dan sekali gus 031000 - Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster. Dilihat ada peningkatan dalam peperiksaan UPSR baru-baru ini. Jadi saya cadangkan agar kerajaan membina lebih banyak lagi sekolah berasrama penuh khususnya di luar bandar. Ini kerana anak-anak di luar bandar ini memerlukan pembelajaran yang kondusif agar mereka boleh meneruskan kejayaan mereka di peringkat menengah pula.

Selain itu, kementerian juga diminta memperbanyakkan sekolah kluster di luar bandar agar liberalisasi pendidikan akan dapat tercapai. Sebagai contoh di Parlimen Parit saya cadangkan Sekolah Menengah Layang-layang Kiri serta Sekolah Menengah Sultan Muzaffar Shah di Lambor Kanan yang sedia ada dapat dibina asrama yang lengkap bagi memberi peluang pembelajaran yang kondusif kepada pelajar khususnya yang berada di luar bandar.

Seterusnya, 030700 - Pendidikan Islam. Saya ingin bertanya berapakah bilangan
sekolah agama yang telah menjadi sekolah agama bantuan kerajaan yang terkini dan apakah perancangan kementerian untuk memperkasakan SABK ini? Satu lagi saya lihat masyarakat sudah berminat untuk mempelajari bahasa Arab. Akan tetapi ada sekolah tertentu yang menawarkannya. Jadi, apakah kementerian bercadang untuk meluaskan subjek ini di sekolahsekolah seluruh negara dan bagaimana persediaan yang diambil oleh pihak kementerian?

Selain daripada itu, peranan subjek Pendidikan Islam boleh diperluaskan dalam
membendung gejala negatif di kalangan pelajar. Saya cadangkan agar Program Bacaan Yassin setiap hari Jumaat yang ada dilaksanakan di beberapa buah sekolah masa kini dijadikan acara wajib di setiap sekolah yang ada pelajar Muslim, kerana saya lihat ada kesannya juga kepada diri pelajar serta dapat memperkuatkan lagi rohani serta spiritual diri mereka.

Seterusnya, Butiran 031100 - Sukan, Seni dan Kokurikulum. Saya lihat ada sekolah yang tidak mempunyai sekolah sendiri. Jadi, saya hairan bagaimana mereka ini hendak bersukan mahupun melakukan kegiatan kokurikulum sehingga hari sukan pun pihak sekolah terpaksa menyewa padang lain. Jadi, apakah inisiatif serta usaha kementerian untuk
menyelesaikan isu ini?

Selain daripada itu, ada pelajar-pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dan aktif di dalam kokurikulum tetapi gagal mendapat tempat di sekolah berasrama penuh. Kenapa perkara sebegini boleh berlaku dan adakah kementerian menyediakan peluang khas kepada mereka yang aktif dalam kokurikulum untuk ke sekolah asrama penuh?

Akhirnya, saya ingin menyentuh butiran 06000 - Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pertamanya saya lihat peranan DBP dalam mendaulatkan bahasa Melayu amat kita hargai serta kena dipergiatkan. Selain daripada itu, pihak DBP disarankan mempelbagaikan program untuk memperkasakan bahasa Melayu kerana peranan DBP seakan-akan sudah tenggelam dan program yang dianjurkan pun kurang mendapat sambutan. Saya juga mencadangkan agar DBP mengadakan satu sambutan khas bagi bahasa kebangsaan kita yang mungkin kita boleh menamakan Hari Bahasa Kebangsaan agar semangat bahasa kebangsaan dapat didedahkan serta dihayati kepada pelajar serta masyarakat kita.

Sekian, terima kasih.

No comments: