UCAPAN PERBAHASAN PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA DI DEWAN RAKYAT

2 DISEMBER 2008

Terima kasih Tuan Pengerusi.

Saya ingin menyentuh Butiran 010500 - Dasar Sumber Manusia, sekali gus Butiran 010600 – Dasar Perburuhan. Saya ingin menimbulkan di sini mengenai dasar kementerian terhadap penggunaan pekerja warga asing. Apa yang saya perhatikan bilangan warga asing ini semakin meningkat dan saya ingin mengetahui berapakah bilangan warga asing yang bekerja di negara kita dan apakah usaha yang diambil bagi mengurangkan pengambilan pekerja asing.

Saya juga ingin menyentuh mengenai penetapan gaji minimum pekerja di negara kita. Saya kira penetapan gaji minimum bagi pekerja seharusnya dikaji sedalam-dalamnya. Ini kerana berlaku ketidaksamaan dalam penetapan gaji minimum yang kadangkala menindas pekerja.

Apakah usaha kementerian untuk memastikan agar gaji minimum yang diterima selepas melepasi had di bawah paras kemiskinan? Saya difahamkan ada majlis di bawah kementerian yang dinamakan Majlis Penetapan Gaji. Jadi saya ingin mengetahui apakah fungsi majlis ini bagi membantu pekerja dalam menentukan gaji minimum buat mereka.

Mengenai pemotongan KWSP, ada yang saya lihat ditipu oleh majikan yang tidak melakukan caruman pekerja. Jadi apakah bentuk penguatkuasaan yang diambil dan berapa banyak syarikat yang terlibat? Pihak kementerian juga seharusnya mempergiatkan usaha untuk memberi maklumat kepada para pekerja tentang hak mereka serta kelebihan yang harus disediakan oleh syarikat. Dikhabarkan juga krisis ekonomi yang melanda ketika ini menyebabkan ramai majikan ingin memberhentikan pekerja mereka khususnya di sektor perkilangan.

Saya dimaklumkan ketika ini pihak pengurusan kilang sedang berkira-kira untuk membuang pekerja dan sudah mula memerhatikan pekerja yang ingin dibuang. Jadi ini akan meningkatkan lagi jumlah pengangguran di negara kita. Justeru itu apakah pendekatan kementerian dalam menangani pembuangan pekerja secara besar-besaran dan saya sarankan agar kementerian mengambil data mereka yang diberhentikan akibat krisis ekonomi ini, dan berusaha untuk memberi peluang pekerjaan yang baru kepada mereka, kerana pekerja ini ada di antaranya adalah pekerja yang mahir.

Selain daripada itu mengenai peranan FOMEMA. Dalam menjalankan urusan pemeriksaan kesihatan pekerja asing, saya ingin menimbulkan dengan pertambahan pekerja asing, apakah FOMEMA mampu untuk menguruskan pemeriksaan pekerja ini dan juga sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan oleh FOMEMA dapat menjamin tidak berlakunya penyelewengan. Saya juga ingin tahu prosedur pemeriksaan yang dikenakan oleh kementerian bagi pekerja asing. Adakah pemeriksaan kesihatan hanya terhad kepada pekerja baru?

Seterusnya Butiran 020200 - Perkhidmatan Latihan, sekali gus Butiran 020300 – Jabatan Pembangunan Kemahiran atau JPK. Saya ingin menimbulkan tentang latihan kemahiran yang dijalankan oleh kementerian. Saya lihat dulu ada Latihan MLVK yang dijalankan oleh kementerian. Akan tetapi ada yang saya lihat terhenti sekerat jalan. Jadi saya ingin tahu status latihan kemahiran terbaru yang dijalankan oleh kementerian dan bagaimana latihan yang dijalankan dapat menyediakan pekerja mahir yang memenuhi keperluan industri.

Seterusnya Butiran 030300 - Mahkamah Perusahaan. Saya ingin bertanya mengenai keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Perusahaan. Adakah para majikan serta pengusaha mematuhi keputusan yang dikeluarkan dan apakah bentuk penguatkuasaan yang dikenakan terhadap pengusaha yang ingkar.

Selanjutnya Butiran 040000 - Keselamatan Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerjaan. Saya ingin menimbulkan kebajikan pekerja yang terdedah kepada risiko kemalangan di tempat kerja. Ada juga isu pekerja yang lambat dibayar pampasan akibat kemalangan di tempat kerja. Jadi bagaimana kementerian menyelesaikan masalah ini dan apakah usaha kementerian dalam mempromosikan suasana kerja yang selamat dan kemalangan sifar di tempat kerja.

Akhir sekali Butiran 050100 - Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Saya ingin bertanya mengenai Sistem Penjodohan Kerja yang dilaksanakan oleh kementerian. Saya lihat usaha ini baik bagi membantu masyarakat kita mencari kerja memandangkan kementerian mempunyai rangkaian yang luas dengan majikan. Justeru itu saya ingin mengetahui sejauh manakah keberkesanan Sistem Penjodohan ini dalam menyelesaikan masalah pengangguran di dalam negara kita.

Sekian, terima kasih.

No comments: