Pertanyaan-Pertanyaan Diajukan Pada Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Jawab Lisan

19 Oktober 2009

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan
apakah langkah-langkah telah diambil bagi memastikan sistem pertahanan Negara sentiasa dikemaskini serta status pembelian helikopter bagi menggantikan helikopter NURI dan sistem lama yang lain.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta PERDANA MENTERI menyatakan status terkini Malaysia sebagai hub Halal serantau serta sejauhmana pencapaian yang telah di capai juga cara bagi memastikan produk tempatan berstatus halal.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PERTANIAN dan INDUSTRI ASAS TANI menyatakan status kemajuan bio-teknologi pemakanan di Negara kita adalah usaha yanag telah diambil bagi membantu petani tradisional Negara kita menggunakan teknologi bio-teknologi.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI PERUMAHAN dan KERAJAAN TEMPATAN menyatakan jumlah skuad bomba sukarela yang ada di Negara ini dan usaha bagi menambah skuad yang sedia ada serta bantuan yang diberikan kepada skuad sukarela ini

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan status pertumbuhan Negara selepas krisis ekonomi baru-baru ini dan adakah ekonomi Negara masih berada dalam keadaan stabil.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah kerajaan berhasrat meminda gaji penjawat awam memandangkan kos sara hidup yang semakin tinggi.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah-langkah strategik untuk dicapai di dalam "Satu Malaysia" rakyat didahulukan,pencapaian diutamakan dengan niliai murni,peradaban dan tamadun bangsa yang lebih hebat dan unggul.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan langkah dan formula yang paling brkesan bagi mengatasi kebanjiran pendatang tanpa izin dari pelbagai Negara sehingga menyempitkan ruang pekerjaan rakyat di Negara ini serta kes-kes jenayah melampau yang dilakukan oleh mereka.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta PERDANA MENTERI menyatakan strategik garis panduan dalam pengagihan projek-projek kepada kontraktor-kontraktor kelas A,B,C,D dan E di beri peluang sebagaimana kontraktor kelas F.Apakah bentuk polisi pihak bank bagi memudahkan pinjaman kepada kontraktor

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [ Parit ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan komitmen kerajaan Malaysia dalam membantu masyarakat dunia dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan menghadapi pergolakan perang khususnya di Palestin.

No comments: