Ahad 30 November 2008

9.00 pagi - Program Ramah Mesra/Gotong Royong Serta Menembak Musuh Tanaman di Kg. Nyor Tanjung Belanja.

11.00 pagi - Perasmian Penutup Liga Futsal di Gelanggang Futsal Pejabat Belia dan Sukan Daerah Perak Tengah.

3.00 petang - Melawat Kawasan-Kawasan Banjir dan Ramah Mesra di Kawasan.

Kunjungan Ketua-Ketua Wanita UMNO Cawangan dan AJK Wanita UMNO Bahagian Parit ke Bangunan Parlimen Malaysia

Tarikh: 27 November 2008 (Khamis)
Masa: 11:30 Pagi - 2:30 Petang
Tempat: Bangunan Parlimen Malaysia


YB Bergambar Kenang- Kenangan dengan Ketua-Ketua Wanita UMNO Cawangan dan AJK Wanita UMNO Bahagian Parit Selepas Mengikuti Persidangan Dewan Rakyat di dalam Bangunan Parlimen


YB Meraikan Ahli Rombongan Menjamu Selera Makan Tengahari di Kantin Bangunan Parlimen


Pegawai Perhubungan Awam Parlimen, En. Rashid Memberikan Taklimat Mengenai Perjalanan Sidang Parlimen. Turut Hadir, En. Ahmad Muzaffar


YB Memberikan Ucapan kepada Ahli Rombongan

AJK Wanita UMNO Bahagian Parit Puan Fauziah (Berbaju Hijau) Menyampaikan Cenderahati Kenang-Kenangan kepada Petugas Parlimen


En. Rashid Menerima Cenderahati dari YBAhli Rombongan Bergambar Kenang-Kenangan Bersama YB di Luar Bangunan Parlimen Malaysia

Kementerian Dalam Negeri

Selasa 25 November 2008

Tuan Mohd. Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah usaha-usaha kerajaan untuk menghapuskan kegiatan-kegiatan pelacuran yang berleluasa sehingga memberi kesan kepada imej negara.

Timbalan Menteri Dalam Negeri [Dato' Chor Chee Heung]: Tuan Yang di-Pertua,pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Parit yang mengemukakan soalan pada pagi ini.Untuk makluman Yang Berhormat, di Malaysia masalah kegiatan pelacuran bukanlah satu perkara yang baru di mana ia telah lama wujud di dalam masyarakat setempat. Walau bagaimanapun, pihak Polis Diraja Malaysia telah pun berjaya mengawal kegiatan ini dari berleluasa. Antara usaha-usaha kerajaan untuk mengurangkan ataupun jika boleh menghapuskan kegiatan pelacuran ialah seperti berikut;

(i) menjalankan pemeriksaan di rumah tumpangan dan hotel-hotel murahan yang disyaki menjalankan aktiviti pelacuran dan menjadi tumpuan golongan berpendapatan rendah dan pendatang asing yang bekerja di Malaysia.

(ii) menjalankan serbuan dan pemeriksaan di hotel-hotel sekitar Chow Kit yang mempunyai spa, memandangkan ada spa-spa yang menjalankan kegiatan pelacuran yang melibatkan perempuan warga asing dan tempatan;

(iii) menjalankan tangkapan terhadap wanita-wanita yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti pelacuran dan di ambil tindakan di bawah Undang-undang Kanun Keseksaan dan Akta Imigresen;

(iv) menjalankan tangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penganjuran aktiviti pelacuran dan diambil tindakan di bawah Undangundang Kanun Keseksaan;

(v) menjalankan risikan ke atas subjek-subjek yang menjalankan kegiatan pelacuran bagi tujuan tindakan di bawah Undang-undang Pencegahan iaitu di bawah Ordinan Darurat 1999 dan Akta Kediaman Terhad 1933;

(vi) menjalinkan hubungan antarabangsa bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan-kumpulan yang membawa masuk pelacur dari luar negara. Menangkap dan mengambil tindakan seterusnya di bawah undang-undang sedia ada;

(vii) memberi penerangan kepada orang ramai agar tidak melanggan pelacur yang akan menggalakkan lagi kegiatan ini dan memberi penerangan akan bahaya penyakit kelamin dan penyakit-penyakit berbahaya yang lain yang disebabkan oleh pelacur-pelacur yang tidak ketahui tahap kesihatan mereka; dan

(viii) mengadakan operasi-operasi bersepadu antara semua agensi penguatkuasaan kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang berkaitan dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

Tuan Mohd. Nizar bin Haji Zakaria [Parit]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua danterima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dilihat taktik kegiatan pelacuran pada masa kini tidak hanya tertumpu di lorong gelap saja, yang mana pelacur sendiri melakukan penawaran perkhidmatan. Bahkan mereka sudah mempunyai sindiket ataupun agen untuk menjadi orang tengah kepada perkhidmatan pelacuran serta berkeliaran di tempat tertentu dan pusat hiburanbagi menawarkan perkhidmatan pelacuran. Kadangkala mereka menggunakan kod khas ketika memberi penawaran yang mana susah untuk dikesan kegiatan tersebut. Soalan tambahan saya, apakah halangan serta kesulitan yang dihadapi oleh pihak polis di dalam membanteras sindiket ataupun agen pelacuran yang mana mereka begitu bebas dan berleluasa? Seterusnya, adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pelacur atau agen ini yang memayungi kegiatan pelacuran? Terima kasih.

Dato' Chor Chee Heung: Terima kasih Yang Berhormat dari Parit. Memang tidak dapatdinafikan terdapat begitu ramai individu-individu dan termasuk juga sindiket-sindiket yang menjadi penganjur kegiatan pelacuran di negara ini. Walaupun Polis Diraja Malaysia sentiasa membuat serbuan-serbuan dan juga operasi-operasi, kita juga mempunyai masalah sendiri iaitu kekurangan maklumat. Kadang-kadang kita dapat juga melihat ada sesetengah orang yang sudah tahu tempat di mana polis sentiasa mengadakan operasi. Mereka ini berpindah-pindah ke tempat yang lain. Akan tetapi pada keseluruhannya saya ingin menyatakan di Dewan yang mulia ini bahawa setakat ini operasi-operasi yang dijalankan oleh pihak penguatkuasaan iaitu pihak Polis Diraja Malaysia termasuk juga Jabatan Agama Islam setiap negeri telah pun dikatakan berjaya juga. Saya hendak bagi satu contoh dari 2003 hingga 2008 melalui operasi dikenali sebagai Operasi Noda yang berjumlah 8,893 kali operasi dan serbuan-serbuan dibuat. Di mana 6,357 orang pelacur warga asing dan 1,004 orang perempuan tempatan telah pun ditangkap. Di antara orang-orang yang ditangkap ini terdapat juga 442 orang gadis yang belum cukup umur juga terlibat dengan kegiatan pelacuran. Dari perangkaan ini, kita dapat melihat Polis Diraja Malaysia dan juga pihak-pihak penguatkuasaan sentiasa mengadakan operasi ini tidak berhenti-henti. Ini kerana kita tahu Malaysia ini sebagai sebuah masyarakat yang mewah dan progresif di mana begitu ramai pelancong asing sentiasa mengunjungi negara ini, maka masalah ini bukan begitu senang dihapuskan. Sekian, terima kasih.

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Rabu 19 November 2008

Yang Berhormat Parit membangkitkan tentang hasil dari pameran perdagangan antarabangsa yang diterajui oleh MATRADE. Pada lapan bulan pertama 2008, MATRADE telah menyertai 39 pameran perdagangan antarabangsa di seluruh dunia. Sebanyak 32,885 pertanyaan perdagangan diterima ke atas barangan buatan Malaysia. Jumlah jualan yang telah dicatatkan adalah sebanyak RM40.64 bilion, di mana jualan langsung telah diperoleh sebanyak RM142.8 juta manakala RM40.5 bilion adalah jualan dalam rundingan. Antara pameran yang mendapat jualan tertinggi adalah di Malaysia Services Exhibition 2008 di Sharjah, Emeriah Arab Bersatu iaitu UAE yang telah mencatatkan perolehan projek berjumlah RM39 bilion. Bagi Pameran MIHAS 2008 yang diadakan pada 7 hingga 11 Mei 2008, sebanyak RM2.2 bilion jualan telah dicatat dengan RM145.3 juta merupakan jualan langsung dan RM2.02 bilion adalah jualan dalam rundingan. Kepada Ahli-ahli Yang Berhormat dari Kuala Krai dan Rompin, MATRADE memang telah bersedia untuk menubuhkan pejabat-pejabat baru di negara-negara berpotensi tinggi untuk meningkatkan perdagangan Malaysia. Cadangan ini meliputi penubuhan 10 pejabat perdagangan MATRADE Mumbai di India, Dhaka di Bangladesh, Karachi di Pakistan, Tehran di Iran, Algiers di Algeria, Lagos di Nigeria, Warsaw di Poland, Almaty di Kazakhstan,
Doha di Qatar dan Istanbul di Turki. Jabatan Perkhidmatan Awam sedang meneliti cadangan ini.

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Selasa 18 November 2008

Yang Berhormat dari Parit mencadangkan penubuhan unit-unit risikan di Jabatan PERHILITAN bagi menangani isu penyeludupan hidupan liar. Pihak kementerian berterima kasih dan menyambut baik saranan daripada Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, menyedari akan pentingnya untuk risikan bagi mempertingkatkan penangkapan kes-kes sejak tahun 2005 Jabatan PERHILITAN telah pun mewujudkan kerjasama ....

...unit risik angkatan... Saya selesaikan sentence ini.
Angkatan Tentera Malaysia beberapa siri latihan kepada kakitangan jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara untuk membuat tugas risikan telah pun dijalankan.

Yang Berhormat dari Parit telah membangkitkan mengenai kualiti udara di negara kita dan sejauh mana penguatkuasaannya telah diambil. Untuk makluman Yang Berhormat kualiti udara yang telah dipantau melalui 51 stesen pengawasan di seluruh negara mendapati bahawa pada tahun 2007 dan 2008 masih dalam tahap sederhana dan baik. Pencemaran udara dikawal melalui Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1978, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1996, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan daripada Enjin Petrol) 1996 dan Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003.

Pada tahun 2007, sebanyak 4,928 saman dikeluarkan bagi kenderaan yang mengeluarkan asap hitam berlebihan. Di samping itu 409 kes pembakaran terbuka telah di kompaun dan 13 kes di bawa ke mahkamah. Bagi kesalahan pencemaran udara sebanyak 170 kes telah didakwa di mahkamah.


Yang Berhormat dari Parit telah pun mencadangkan FRIM sebagai destinasi eko-pelancongan. Untuk makluman Yang Berhormat, usaha-usaha telah dan sedang dilakukan untuk menjadikan FRIM sebagai salah satu destinasi eko-pelancongan. Dalam Rancangan Malaysia

Kesembilan, Kementerian Pelancongan telah memberi peruntukan RM6.3 juta untuk penarikan untuk menaik tarafkan forest trail, kemudahan perkhemahan, perkelahan dan canopy walk way.
Kementerian juga bercadang untuk menjadikan FRIM sebagai taman warisan dan destinasi pelancongan. Ketika ini jumlah kehadiran pelancong di FRIM adalah seramai 60,000 setahun terdiri dari pelancong luar negeri, tempatan dan pelajar-pelajar sekolah


Yang Berhormat dari Parit telah pun menyentuh mengenai penguat kuasa hutan di Malaysia dijalankan dengan baik dan sebagainya. Ingin saya memperjelaskan di sini, Jabatan Hutan Semenanjung Malaysia telah pun mengambil tindakan yang tertentu dan sehingga Akta Perhutanan Negara 1984 telah pun dipinda dengan menaikkan
penalti, itu nampak berhasil kerana kita nampak pencerobohan adalah berkurangan.

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Isnin 17 November 2008

Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Parit mencadangkan supaya kurikulum pendidikan agama Islam diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran di tadika KEMAS:
(i) Berdasar kepada kurikulum pra sekolah kebangsaan diwajibkan supaya pembelajaran agama Islam dilaksanakan dalam sesi pembelajaran sebanyak dua jam seminggu dengan menekankan aspek pembelajaran akhlak ibadah, istilah dan amalan nilai-nilai murni;
(ii) KEMAS juga telah menambah pembelajaran selama satu jam seminggu bagi pembelajaran Iqra’; dan
(iii) Amalan nilai-nilai murni seperti yang dituntun oleh pembelajaran agama Islam dilaksanakan merentasi kurikulum dari awal mula belajar sehingga tamat sesi pembelajaran seperti aktiviti memberi salam, membaca doa makan, bantu membantu dan lain-lain.

Seterusnya, bagi menjawab cadangan Yang Berhormat supaya pemakanan di Tadika perlu memberi penekanan kepada aspek kesihatan dan pembangunan minda kanak-kanak.

Adalah dimaklumkan bahawa tadika KEMAS menyediakan makanan untuk kanak-kanak berdasar kepada sukatan makanan seimbang mengikut piramid makanan dan vitamin yang telah ditetapkan dan diluluskan dan oleh Kementerian Kesihatan.
Menu yang khusus telah disediakan untuk panduan guru-guru tadika menyediakan makanan untuk kanak-kanak. Kementerian melalui KEMAS turut mengadakan peruntukan RM1.50 setiap hari bagi setiap kanak-kanak tadika dan RM3 sehari bagi setiap kanak-kanak
taska. Yang Berhormat juga menyentuh mengenai modul bina insan yang kurang berkesan dan kurang menarik perhatian masyarakat. Perlaksanaan program bina insan menggunakan dua
modul iaitu;
(i) menekankan aspek kecemerlangan diri; dan
(ii) aspek pengukuhan institusi keluarga dan masyarakat.

Usaha telah dibuat bagi meningkatkan kualiti program melalui;
(i) meningkatkan latihan kepada tenaga pengajar sedia ada supaya lebih terampil terutama dalam menjawab permasalahan-permasalahan atau isu-isu semasa;
(ii) meningkatkan perkhidmatan dari tenaga pakar luar untuk meningkatkan mutu pembelajaran; dan
(iii) memperkukuhkan amalan nilai-nilai murni dalam meningkatkan mutu kehidupan melalui aktiviti-aktiviti secara Islam seperti menjalankan kumpulan pengurusan jenazah, penyembelihan, kumpulan Yasin dan tazkirah.

Yang Berhormat Parit meminta agar dinaiktarafkan rumah-rumah yang usang yang kemudahan asas perkampungan Orang Asli Sungai Perah dan Suak Padi. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan pelaksanaan projek-projek pembangunan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli adalah tertumpu kepada kawasan pinggiran. Memandangkan perkampungan ini terletak dalam kawasan pinggir maka pelaksanaan projek-projek menaik taraf tanah, rumah dan kemudahan asas termasuk Dewan akan dilaksanakan dalam tahun 2009.

Kunjungan Komuniti Bestari Daerah Perak Tengah ke Bangunan Parlimen

Tarikh: 25 November 2008
Masa: 11:30 Pagi
Tempat: Bangunan Parlimen
YB Parlimen Parit Mengalu-alukan Kunjungan Komuniti Bestari Daerah Perak Tengah Sempena Lawatan ke Parlimen.YB Parlimen Parit Menerima Cenderahati daripada Pengerusi Komuniti Bestari Mukim Lambor, Tuan Haji Abdul Halim.YB Parlimen Parit Menerima Cenderahati daripada Pegawai Penerangan Daerah Perak Tengah, En. Ashman Bin Ahmad @ WahabEn. Ashman Menyerahkan Cenderahati kepada Petugas Parlimen Sambil Diperhatikan oleh YB.

YB Bergambar Kenang-Kenangan Bersama Rombongan Komuniti Bestari Daerah Perak Tengah di Bangunan Parlimen.


Sabtu 29 November 2008

9:00 Pagi- Merasmikan Nur Sejahtera Majlis Pembangunan Wanita Keluarga Parit.

5.00 petang - Merasmikan Liga Bola Sepak , di Padang Bola SK Pasir Gajah.

9.00 malam - Mesyuarat bersama Lembaga Pelawat Hospital Changkat Melintang di Bukit Merah Laketown.

Jumaat 28 November 2008

9:00 Pagi- Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah Perak Tengah di Kompleks Pentadbiran Seri Iskandar.

3:00 Petang- Merasmikan Mesyuarat Agung Belia 4B Malaysia Kawasan Parlimen Parit di Rumah Rehat Chempaka Sari, Parit.

5:00 Petang- Melawat Kawasan/Ramah Mesra

8.30 Malam - Majlis Jamuan Makan Malam dan Majlis Perpisahan Penolong Pegawai Perpaduan Perak Tengah di Dewan Serbaguna Kg. Tua Parit.

Isnin-Khamis 24-27 November 2008

10:00 Pagi-Sidang Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia

Group Basikal

Tarikh: 23 November 2008
Masa: 6:00 Petang

YB Bersama Group Basikal, Saudara Syamil (Berbaju Biru) dan Saudara Abdullah (Kanan Sekali)

Lawatan ke Tapak Ternakan Ikan Keli

Tarikh: 23 November 2008
Masa: 5:00 Petang
Tempat: Tapak Ternakan Ikan Keli, Kg Paloh


YB Meninjau Sekitar Tapak Ternakan Ikan Keli


YB Melihat Hasil Ikan Keli yang Ditunjukkan oleh Salah Seorang Pengusaha


YB Mencuba Sendiri Menggunakan Sauk Untuk Mengambil Ikan Keli Sambil Diperhatikan oleh Saudara Khairuddin Abu Hanipah Selaku Naib Ketua Pemuda UMNO Parit

Gotong-Royong Bulanan Bersama Masyarakat Orang Asli Kg. Suak Padi

Tarikh: 23 November 2008
Masa: 11:00 Pagi
Tempat: Perkampungan Orang Asli Suak Padi


YB Bersama Masyarakat Org. Asli Kg Suak Padi Menjalankan Aktiviti Gotong-Royong Bersama


YB Telah Meluluskan Peruntukan Pemasangan Bekalan Air ke Dewan Orang Ramai Kg Suak Padi


YB Meluangkan Masa Bersama Masyarakat Orang Asli Menyediakan Makanan Tengahari


YB Parlimen Bergambar Bersama Pemimpin Masyarakat Orang Asli Kg Suak Padi.

Majlis Perkahwinan

Sekitar Majlis Perkahwinan yang Dihadiri ole YB Parlimen Parit


YB Menunjukkan Kemahiran Bermain Rebana Bersama Kumpulan Rebana Taman Seri Sayang Parit


YB Parlimen Parit Menjamu Selera Bersama Raja Sehari yang Merupakan Anak Lelaki Kak Ton MDPT di Taman Seri Ara

Ceramah Kepimpinan dan Pengikutan dalam Organisasi, Program Jatidiri Kesukarelaan Nasional (PJKN)

Masa: 8:00 Pagi
Tarikh: 23 November 2008
Tempat: Akademi Pembangunan Belia Malaysia Seri Iskandar


YB Duduk Bersama En. Hanapi (Exco MAYC Negeri Perak) Sebelum Memberikan Ucapan.YB Menyampaikan Ucapan Bertajuk "Kepimpinan dan Pengikutan Organisasi"


YB Menerima Cenderahati Kenangan dari En. Hanapi


YB Bersama Sebahagian Peserta yang Menghadiri Program Tersebut

Perlawanan Bolasepak Persahabatan

Perlawanan Bolasepak Persahabatan Veteran UMNO Parit dan Veteran UMNO Tasik Berdamar, Teluk Intan di Stadium Bakri Rais, Bota Kanan. Perlawanan Menyaksikan UMNO Parit-2 dan UMNO Tasik Bedamar-1.


YB Bersama Pasukan Veteran UMNO Parit dan Pasukan Veteran UMNO Tasik Bedamar Teluk Intan.

Majlis Penutup Mini Karnival Usahawan Sosial 2008

Tarikh: Sabtu 22 November 2008
Masa: 3:00 Petang
Tempat: Dataran MDPT Parit


YB Duduk bersama Ahli Jawatankuasa (AJK) Pusat Internet Desa (PID)


YB Parlimen Parit Merasmikan Majlis Penutup Mini Karnival Usahawan Sosial 2008


YB Menurunkan Tandatangan di atas Banner Sebagai Simbolik Upacara Penutupan Rasmi Program Mini Karnival Usahawan Sosial 2008 & Perasmian Kelab Usahawan PID Parit.


Yb Bersama Pegawai Bomba Parit, En. Amir (Berbaju Putih) ketika di Pameran Mini Bus Bergerak Anggota Bomba dan Penyelamat
Ketika di Pameran Kelab Radio Amatur Bersama dari Kiri Timb. Pengerusi PID Parit, Pegawai Bomba Parit,En.Amir dan En. Idris AdamYB ketika Berada di Gerai Pameran Butik Pakaian Pengantin dan AndamanYb Membidik Sasaran Menggunakan Paintball di Tapak Pameran
Tepat Tembakan yang Dilakukan oleh YB Mengena Sasaran

UCAPAN PERBAHASAN PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

RABU 19 NOVEMBER 2008

Terima kasih Tuan Pengerusi,

Saya ingin menyentuh Butiran 020100 dan 020200, Perdagangan Dalam Negeri dan Pembangunan Perniagaan. Saya ingin bertanya kenapa peniaga masih lagi tidak menurunkan harga seperti yang disarankan dan mengapa mereka berani berbuat demikian. Apakah pihak kementerian tidak mempunyai kuasa bagi mengawal harga barangan pengguna dan kenapa ianya tidak efisien dalam menangani kemelut kenaikan harga barangan pengguna? Tuan Pengerusi, perniagaan jualan langsung dilihat semakin berkembang di negara kita. Saya lihat banyak iklan dan promosi yang dijalankan oleh syarikat jualan langsung. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian berapa bilangan syarikat jualan langsung yang beroperasi di negara kita dan pecahan jenis jualan. Saya lihat banyak promosi yang dilakukan oleh syarikat jualan langsung lebih menjurus kepada pendapatan luar biasa. Seolah-olah macam skim cepat kaya, bukan seperti jualan langsung dahulu yang dilihat menekankan aspek penjualan barang. Akan tetapi yang masa kini dilihat cenderung menarik orang menjadi ahli dan menjanjikan pendapatan berkali-kali ganda dengan hanya mencari orang sahaja tanpa perlu menjual produk ataupun barangan.

Saya juga ingin membangkitkan sekali lagi isu yang telah saya kemukakan untuk sesi jawapan lisan yang lalu iaitu kewujudan hypermarket yang boleh mengancam kelangsungan perniagaan peniagapeniaga kecil di negara kita.

Saya menyarankan sekali lagi agar kementerian boleh mengadakan satu kerjasama di antara hypermarket dengan peniaga-peniaga kecil di mana pasar raya hypermarket ini menjual produk-produk keluaran mereka pada harga borong yang mana peniaga-peniaga boleh menjual barangan tersebut pada harga yang sama dijual di hypermarket. Sebagai contoh, hypermarket ‘A’ mengeluarkan produk cili sos dan dijual premis mereka pada harga RM2.50. Sekiranya wujud kerjasama antara hypermarket dan peniaga kecil mereka ini boleh membeli sos cili tersebut pada harga RM2.00 dan menjualnya pada harga RM2.50 seperti mana dijual di pasar raya hypermarket. Ini sekurang-kurangnya boleh memberi kelegaan dan ruang untuk peniaga kecil bersaing dengan hypermarket di negara kita.

Saya simpati dengan nasib peniaga kecil yang mana mereka kehilangan pelanggan akibat barangan yang dijual di kedai mereka agak mahal berbanding di hypermarket kerana harga borong yang mereka perolehi pun sudah sedia mahal. Saya lihat harga murah yang ditawarkan oleh hypermarket mungkin dapat dinikmati sebahagian golongan yang duduk berdekatan hypermarket ataupun bandar besar. Macam di Parlimen Parit, hypermarket hanya ada di Ipoh yang jaraknya agak jauh. Jadi bagaimana penduduk di luar bandar ingin menikmati harga barangan murah tanpa perlu pergi ke hypermarket.

Tuan Pengerusi,

Butiran 030100 – Penguatkuasa (Ibu Pejabat). Berkenaan dengan penguatkuasaan tanda halal, saya ada melihat web kementerian ada tertulis penguatkuasaan tanda halal. Saya tidak pasti adakah kementerian mengadakan kerjasama dengan JAKIM dalam memantau penggunaan tanda halal kerana apa yang saya lihat tanda Halal pada produk kita boleh diletakkan begitu sahaja. Adakah pihak kementerian ada mengambil tindakan terhadap syarikat yang menyalahgunakan tanda halal dan sekiranya ada, berapa bilangan syarikat yang terbabit yang telah diambil tindakan.
Selain daripada itu saya ingin bertanya kenapa Majlis Harga Barang Negara (MHBN) hanya memantau harga di pasar raya sahaja sedangkan semua maklum harga yang ditawarkan di pasar raya memang sedia murah jika dibandingkan dengan pasaran terbuka. Yang menjadi persoalannya, kenapa majlis in tidak memantau harga barangan di pasar terbuka yang mana harga ditentukan oleh peniaga dan peruncit.

Seterusnya, Tuan Pengerusi,

Saya ingin menyentuh 030200 – Hal Ehwal Pengguna. Saya lihat banyak persatuan pengguna ada di negara kita. Oleh itu saya ingin bertanya kepada kementerian, berapa bilangan persatuan pengguna yang ada di negara kita dan senarai persatuan pengguna yang menerima bantuan daripada pihak kementerian serta jumlah yang diberi bagi setiap persatuan. Adakah pihak kementerian memberi kerjasama yang baik kepada persatuan pengguna ini dan sejauh manakah pihak kementerian memberi respons terhadap isu yang dibangkitkan oleh persatuan pengguna.

Tuan Pengerusi,

Selain daripada itu saya berharap agar pihak kementerian memperbanyakkan rancangan kepenggunaan yang mana saya lihat masih lagi kurang. Selain daripada itu kementerian boleh mewujudkan Jawatankuasa Pendidikan Kesedaran Kepenggunaan yang ditempatkan di premis-premis perniagaan serta dapat memberi maklumat yang tepat kepada pengguna.


Tuan Pengerusi,

Saya ingin menyentuh Butiran 030300 – Tribunal Tuntutan Pengguna. Saya ingin tahu berapa bilangan kes tuntutan yang telah diselesaikan oleh pihak tribunal serta sejauh manakah pihak syarikat mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh tribunal. Adakah pihak kementerian bercadang untuk menjadikan tribunal ini menjadi Mahkamah Khas Pengguna yang mana ianya setaraf dengan mahkamah sedia ada di negara kita kerana saya merasakan di negara kita ini hak pengguna masih belum dilindungi sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Apakah bentuk penguatkuasaan yang diambil terhadap syarikat yang gagal mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak tribunal. Menjadi tanggungjawab kementerian untuk melindungi hak pengguna agar pengguna kita mendapat pembelaan sewajarnya.

Sekian, terima kasih.

UCAPAN PERBAHASAN BAJET 2009 PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Selasa 18 November 2008
Terima kasih Tuan Pengerusi.

saya bangun untuk menyertai perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Saya ingin pergi ke butiran B.24 tentang 030500 – Sekretariat PEMUDAH. Syabas kepada kerajaan kerana telah memikirkan satu bentuk kerja yang mampu memudahkan proses pengendalian urusan syarikat. Ini sekali gus dapat mengurangkan kerenah birokrasi yang dapat mengganggu tumpuan kerajaan bagi melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan rakyat Malaysia serta menarik minat pelabur untuk melabur di negara kita. Cuma di sini saya ingin bertanya tentang peranan kementerian dalam mencapai objektif strategi yang ingin dicapai oleh PEMUDAH serta sumbangan kementerian dalam perkara ini.

Seterusnya tentang 080000 – Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC). Saya lihat SMIDEC mampu berperanan lebih lagi dalam membantu pengusaha kecil dan sederhana dalam memasarkan serta mempertingkatkan kualiti pengeluaran produk mereka. Sekiranya ada bantuan dan inisiatif berterusan dari pihak kementerian dalam mencari peluang untuk memasarkan produk mereka, saya percaya industri kecil dan sederhana Negara kita mampu berkembang pesat. Di tambah pula dengan keupayaan dan kapasiti yang dimiliki kementerian, saya percaya kita mampu menaikkan industri kecil dan sederhana negara kita. Cuma di sini saya ingin tahu berapa banyak perusahaan IKS yang telah dibantu oleh kementerian dan sejauh manakah penerimaan masyarakat terhadap industri kita khususnya masyarakat antarabangsa?

Tuan Pengerusi,

saya lihat industri IKS negara kita berpotensi untuk dimajukan dan diketengahkan tetapi perlu kepada keprihatinan dan keseriusan kerajaan. Seperti di kawasan saya di Parlimen Parit, banyak IKS yang wujud tetapi hanya mampu dipasarkan ke kawasan setempat sahaja sedangkan dari segi mutu dan kualiti dilihat setanding dengan produk yang berjenama. Sebab itu saya mohon agar pihak kementerian menyediakan satu kumpulan petugas
khas atau dengan izin searching committee yang fungsinya menjelajah di seluruh ceruk pecan dan desa untuk mencari produk yang bagus untuk dipasarkan.

Selain daripada itu, mungkin khidmat Ahli Parlimen juga ditagih untuk mengumpulkan senarai pengusaha IKS di kawasan masing-masing dan diserahkan kepada pihak kementerian untuk memudahkan kementerian mencari produk yang sesuai untuk dipasarkan.
Saya beralih kepada butiran 070000 – Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). Saya difahamkan antara tugas utama MATRADE adalah mempromosikan produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan di negara kita ke pasaran global.
Justeru itu saya ingin tahu sejauh mana kejayaan ekspo barangan tempatan yang dianjurkan oleh MATRADE dalam memasarkan produk negara kita serta bagaimana penerimaan masyarakat antarabangsa terhadap produk kita. Berapa banyak produk Malaysia yang berjaya dipasarkan oleh kementerian berdasarkan kejayaan ekspo yang dianjurkan oleh MATRADE. Kita tidak mahu banyak ekspo yang dianjurkan tetapi barangan Malaysia masih lagi gagal untuk menembusi pasaran antarabangsa. Justeru itu, saya ingin tahu apakah jenis-jenis produk yang telah dipamerkan di ekspo MATRADE dan yang berjaya menembusi pasaran antarabangsa. DR.

Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 030200 - Hubungan Ekonomi dan Perdagangan, 030300 - Kerjasama Ekonomi Asian, sekali gus 030400 - Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik . Yang Berhormat Menteri ada menyatakan tentang perjanjian FTA antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Cuma saya ingin mengingatkan kembali walau bagaimanapun keputusan kerajaan terhadap isu FTA ini, diharap ianya akan menjamin kelangsungan industri negara kita
serta memastikan situasi menang-menang antara dua negara. Selain daripada itu, situasi ekonomi yang melanda Amerika Syarikat dan negara-negara global menjadi ingatan kepada kita agar memperbagaikan eksport negara kita dan tidak bergantung pada negara-negara tertentu sahaja. Di samping itu, kita juga harus
memperkukuhkan perkembangan industri dan perdagangan di dalam negara kita dengan lebih hebat lagi.

Saya dengan ini, menyokong. Terima kasih.

UCAPAN PERBAHASAN BAJET 2009 PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Isnin 17 November 2008
Terima kasih Tuan Pengerusi.

Saya ingin menyentuh butiran tentang 020200 - Operasi Hutan, sekali gus 050300 - Pembangunan Hutan. Saya ingin bertanya kepada Menteri sejauh manakah keberkesanan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dalam memastikan dan menjamin kelangsungan hutan di negara kita. Ini kerana banyak dilihat berlaku pembalakan haram dan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan.
Saya sering menonton Buletin Utama, saya lihat banyak pendedahan yang dibuat oleh wartawan tentang pencerobohan hutan ini. Oleh itu, saya ingin menteri memberi jumlah tindakan yang telah diambil terhadap pembalak haram serta bentuk penguatkuasaan dan hukuman yang dikenakan. Seterusnya 06000 - Jabatan Alam Sekitar, 060200 - Pendidikan dan Penilaian Alam Sekitar, sekali gus 060300 - Pengawasan serta Penguatkuasaan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang kualiti udara di negara kita. Adakah masih di tahap selamat ataupun berbahaya kerana saya lihat asap-asap sentiasa dilepaskan ke udara tanpa mengira waktu. Sejauh manakah penguatkuasaan yang telah diambil terhadap mereka yang
mencemarkan alam sekitar?

Tuan Pengerusi, alam sekitar yang baik menjamin kelangsungan hidup kita. Akan tetapi bertambahnya teknologi canggih dan moden telah juga mendatangkan kesan negatif kepada alam sekitar kita. Kita lihat ada lagi rakyat kita yang hidup berdekatan dengan tempat pelupusan sampah dan terpaksa menghirup udara yang tidak sihat.
Jadi saya ingin tahu apakah usaha yang dijalankan oleh pihak kementerian dalam membela dan membantu mereka yang tinggal berdekatan dengan tempat pelupusan sampah agar dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik dan mengapa masih lagi ada mereka yang merana dengan kewujudan tapak pelupusan sampah ini.

Seterusnya 08000 - Pengairan dan Saliran, 080100 - Perkhidmatan Pengurusan dan sekali gus 080200 Perkhidmatan Teknikal. Sebagai wakil kepada penduduk yang mendiami laluan Sungai Perak, saya ingin menyatakan syabas kepada kementerian dalam usaha memelihara serta memulihara Sungai Perak daripada sebarang pencemaran. Justeru itu saya ingin menyarankan agar peruntukan RM74 juta yang disediakan diguna pakai sebaik-baiknya bagi memastikan sungai-sungai kita sentiasa bersih dan tidak tercemar.
Saya juga ingin meminta kepada pihak kementerian agar dapat menambak tebing-tebing di sepanjang Sungai Perak terutamanya bermula daripada kampung di Parlimen Parit iaitu Kampung Teluk Perang sampailah ke Lambor Kanan dan Lambor Kiri di Parlimen Parit kerana saya lihat telah berlaku hakisan yang serius yang boleh mengancam penempatan penduduk setempat. Selain itu pihak kementerian perlu memperbanyakkan saliran air ke sawah-sawah
kerana bilangan sedia ada sekarang dilihat tidak dapat menampung pertambahan jumlah bendang yang dikerjakan.

Seterusnya 070000 – PERHILITAN, 070100 dan 070200 - Konservasi dan Operasi. Saya ingin bertanya apakah bentuk perlindungan hidupan liar yang telah dijalankan serta tahap keberkesanan yang telah pun dicapai. Saya selalu lihat di dalam berita tentang penyeludupan haiwan di negara jiran. Yang menghairankan saya jumlah yang di seludup itu terlalu banyak kadang-kadang sampai beribu-ribu. Jadi saya ingin mencadangkan kepada PERHILITAN agar ditubuhkan skuad perisik dalam mencari maklumat aktiviti penyeludupan haiwan ini hidupan liar ini kerana kita bimbang akan berlakunya kepupusan haiwan ini kelak. Mungkin skuad perisik kelak dapat bekerjasama dengan pasukan penguatkuasaan sedia ada serta penduduk setempat dalam mengumpul maklumat. Selain itu, saya ingin bertanya apakah kementerian bercadang untuk meminda akta sedia ada bagi mengenakan hukuman yang lebih berat kepada penyeludup hidupan liar serta pengusaha yang menjalankan aktiviti menjual hidupan liar ini tanpa lesen serta pemilik restoran yang menawarkan hidangan eksotik kepada pelanggan mereka.

Seterusnya 120000 - FRIM. Saya dimaklumkan di Kepong terdapat pusat penyelidikan dan pembangunan perhutanan Malaysia yang terdapat di dalamnya pelbagai jenis pokok hutan serta kanopi pokok yang sangat cantik serta pelbagai kemudahan yang lain. Oleh itu, saya mencadangkan agar pusat ini dikembangkan lagi dengan menjadikan pusat pelancongan eco ataupun dengan izin ecotourism. Jadi dengan itu saya mencadangkan.

UCAPAN PERBAHASAN BAJET 2009 PERINGKAT JAWATANKUASA KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH DI DEWAN RAKYAT

KHAMIS 13 NOVEMBER 2008

Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Parit.

4.57 ptg.

Tuan Mohd. Nizar bin Zakaria [Parit]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya bangun pada kali ini untuk menyertai perbahasan di peringkat Jawatankuasa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.
Saya ingin menyentuh B.22, Butiran 020600 sekali gus Butiran 020700 tentang Kurikulum Naziran serta Pengurusan Pemakanan. Saya ingin menyentuh tentang kurikulum yang diguna pakai di Tadika KEMAS. Saya berharap agar modul sedia ada ditambah di Tadika KEMAS. Dengan modul pendidikan Islam untuk peringkat awal. Ini kerana kebanyakan ibu bapa tidak berminat untuk menghantar anak-anak mereka ke Tadika KEMAS disebabkan kurangnya elemen agama dalam modul mereka.
Kanak-kanak ini boleh didedahkan dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan perkembangan minda mereka. Begitu juga dengan pemakanan yang disediakan di Tadika KEMAS haruslah menitikberatkan aspek kesihatan dan pembangunan minda kanak-kanak. Saya mencadangkan agar kementerian memberi vitamin yang sesuai untuk kanak-kanak di samping penyediaan makanan utama kepada kanak-kanak tersebut.
Seterusnya B.22 tentang Butiran 030300- Pembangunan Sosioekonomi. Banyak kali isu tentang kualiti hidup Orang Asli telah dibangkitkan di Dewan ini seperti di kawasan Parlimen saya ada dua perkampungan Orang Asli, iaitu Kampung Sungai Perah dan Kampung Suak Padi yang mana memerlukan bantuan pihak kementerian untuk menaik taraf rumah yang sedia ada, yang sudah usang serta kemudahankemudahan asas yang penting seperti dewan serba guna memandangkan mereka selalu mengadakan majlis dan program yang berskala besar.
Sehubungan itu pusat Internet Desa juga haruslah diperluaskan agar dapat dinikmati oleh masyarakat Orang Asli. Saya percaya di Parlimen lain juga terdapat penempatan Orang Asli yang memerlukan perhatian daripada pihak kementerian. Jadi saya berharap agar peruntukan yang disediakan dapat diagihkan oleh kementerian dengan sebaik-baiknya. Kita tidak mahu pembangunan sosioekonomi Orang Asli terpinggir dan sebagai kerajaan prihatin kita mahu Orang Asli pada hari ini turut sama menyumbang kepada kemajuan negara.
Seterusnya B.22, Butiran 020500 iaitu Bina Insan. Dilihat modul yang diguna pakai kurang mantap dan berkesan, jadi pihak kementerian disarankan mengkaji modul sedia ada dan memperbaiki serta menambah baik modul yang sedia ada agar kompeten dengan keadaan masyarakat sekarang. Pengisian modul haruslah mencerminkan usaha kementerian untuk memantapkan penghayatan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat luar bandar serta meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan tidak formal.

■1700

Seterusnya Butiran 010900 - Pembasmian Kemiskinan. Saya lihat usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian dalam membasmi kemiskinan sangat dihargai. Kementerian haruslah membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada masyarakat luar bandar agar dapat memperbaiki ekonomi mereka dan seterusnya membasmi kemiskinan tegar. Sumbangan-sumbangan haruslah disertai dengan inisiatif yang baik untuk mereka guna pakai bagi menaik taraf ekonomi dan sosial mereka.
Saya melihat sumbangan kerajaan kepada rakyat miskin tanpa ada usaha bagi mereka memajukan diri hanya usaha jangka pendek. Kita mahu agar rakyat miskin ini diberi kemahiran dan modal bagi mengubah hidup mereka. Kita seharusnya memberikan mereka pancing dan ikan, bukan ikan semata-mata kerana jika kita memberi pancing dan ikan, mereka akan tahu menggunakan pancing tersebut untuk mendapatkan lebih banyak ikan yang sama. Saya mencadangkan supaya pihak kementerian melalui pegawai-pegawai dapat juga memantau...

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ikan tidak ada ikan kena racun, macam mana.
Tuan Mohd. Nizar bin Haji Zakaria [Parit]: ...Dan memberikan motivasi kepada mereka. Sekian terima kasih.

Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Kedua Penggal Pertama

Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Kedua Penggal Pertama
2 Jun 2008

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Perpaduan Kebudayaan,Kesenian Dan Warisan menyatakan apakah usaha-usaha untuk mewujudkan program-program kebudayaan yang bermanfaat kepada para belia dan remaja untuk menjauhi gejala-gejala tidak sihat seperti penagihan dadah dan mat rempit yang berlaku ketika ini.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Pelajaran menyatakan adakah telah dijalankan kajian secara komprehensif terhadap sistem sekolah bercampur Ielaki/perempuan dari aspek :-
1. Keputusan peperiksaan
2. Ko-Kurikulum
3. Disiplin
4. Jenayah moral

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Kesihatan. menyatakan bilakah pembinaan Hospital baru di Seri Iskandar dapat dilaksanakan memandangkan Hospital sedia-ada tidak dapat menampung jumlah pesakit disamping pertambahan penduduk yang semakin meningkat di Daerah Perak Tengah.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] rninta Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan. mengapakah pihak kementerian tidak mendedahkan dengan segera nama-nama syarikat atau produk-produk yang telah didapati tidak halal atau membahayakan pengguna ke dalam media untuk memastikan pengguna mendapat maklumat yang tepat dan jelas.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Kesihatan menyatakan sejauh manakah pihak kementerian memantau produk-produk kesihatan atau ubat-ubatan yang dibawa masuk dari Iuar negara untuk memastikan ianya bebas daripada kesan sampingan. Apakah mekanisma pengawalannya.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Perdana Menteri menyatakan sejauhmana para kakitangan kerajaan memahami prosedur-prosedur kerja daripada peringkat atasan sehingga peringkat bawahan bagi memastikan orang ramai mendapat khidmat terbaik semasa berurusan dengan mereka.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Pengangkutan menyatakan apakah mekanisma proses pemeriksaan.kenderaan di PUSPAKOM yang mengambil masa terlalu lama sehingga menjejaskan perniagaan atau pendapatan pemilik kenderaan yang terbabit ketika berurusan.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Perpaduan Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan menyatakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memastikan produk Kraf Malaysia mendapat tempat di peringkat antarabangsa.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Pelajaran menyatakan adakah kajian dilakukan terhadap KIA 2M di mana masih rarnai lagi murid-murid yang belum mahir membaca dan menulis khususnya di luar Bandar.

Tuan Mohd Nizar bin Zakaria [Parit] minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan apakah usaha kementerian bagi menaiktaraf kehidupan masyarakat orang asli terutamanya dalam memngkatkan pendapatan serta kualiti hidup yang lebih sempuma.

Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Pertama Penggal Pertama

Soalan-Soalan yang Diajukan Pada Mesyuarat Pertama Penggal Pertama
8 April 2008

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Pelajaran menyatakan apakah langkah-langkah yang sedang atau akan diambil untuk memastikan golongan para pelajar khususnya di sekolah menengah di kawasan Luar Bandar terhindar daripada masalah sosial yang berlaku ketika ini.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan kenaikan harga barangan keperluan dianggap masalah global di peringkat negara dan antarabangsa. Apakah usaha yang dapat diambil bagi membendung kenaikan harga barangan keperluan harian daripada terus dimain-mainkan harganya secara senyap-senyap.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah tindakan dan perancangan bagi mengatasi masalah pengangguran terutamanya bagi golongan muda di dalam negara.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah strategi-strategi pelan jangka panjang untuk menaik taraf atlet-atlet negara agar lebih maju dan berdaya saing bagi mengharumkan nama negara.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan adakah kajian saintifik dilakukan untuk mengatasi masalah musuh tanaman padi khusunya siput gondang yang meresahkan pesawah padi yang mengakibatkan kemerosotan hasil padi.

Tuan Mohd Nizar bin Haji Zakaria [Parit]:minta YB Menteri Pengajian Tinggi menyatakan tahap perlaksanaan kajian mengenai Akta Universiti Kolej Universiti (AUKU).

Selamat Datang

Sudirman-Warisan

Assalamualaikum w.b.t “Selamat Datang” ke blog ini, yang akan menjadi wadah perjuangan untuk kita saling berhubung didalam perbincangan dengan semua pembaca di alam maya berkaitan dengan isu politik tanah air serta sosial. Tujuan blog ini dilahirkan adalah untuk meneruskan perjuangan politik ketuanan melayu dibawah satu panji yang berpayungkan lambang keramat UMNO. Perjuangan kita semakin jauh jika kesetabilan politik tidak di olah dengan baik oleh kepimpinan yang sedia ada sekarang, Perjuangan untuk meneruskan ketuanan melayu perlu di sambung oleh satu generasi yang mementingkan Aliff, Ba dan Ta iaitu Agama, Bangsa dan Tanah Air bukan oleh mereka yang hanya mementingkan pingat, anugerah dan laba untuk di kecapi didalam arena politik dengan meninggalkan agenda yang telah termaktub. Semuga dengan adanya blog ini kita akan dapat mendegar pandangan demi pandangan yang melibatkan kelemahan yang seharusnya di tegur untuk menjamin kesinambungan ketuanan Melayu serta keutuhan UMNO itu sendiri. Kepada semua pembaca, terima kasih kerana sudi membaca serta memberikan pandangan didalam sudut yang disediakan untuk dijadikan panduan. Saya amat menghargai semua pandagan yang bernas dan berfakta serta ikhlas daripada semua pembaca. PERJUANGAN BELUM SELESAI- DEMI MENDAULATKAN AGAMA , BANGSA DAN NEGARA

Ahad 23 November 2008

8:00 Pagi- Ceramah Kepimpinan dan Pengikutan dalam Organisasi, Program Jatidiri Kesukarelaan Nasional (PJKN) di Akademi Pembangunan Belia (APM) Seri Iskandar

11:00 Pagi- Gotong-Royong Bulanan Bersama Masyarakat Orang Asli Kg. Suak Padi

11:45 Pagi- Menghadiri Majlis Berkhatan Beramai-Ramai

12:00 Tengahari- Menghadiri Majlis Perkahwinan

3:00 Petang- Majlis Bersama Pengerusi JKKKP (Lengkuas, Chopin Kanan, Kg Nasaruddin, Pendiat, Selboh)

Minyak Turun Lagi

Isnin 17 November 2008
Kerajaan hari ini mengumumkan penurunan harga minyak buat kali kelima sejak ogos lalu. Ini diikuti dengan penurunan harga beras beras special tempatan 5% dan 10% hancur. Syabas buat kerajaan yang mengotakan janji dalam memastikan rakyat Malaysia menikmati harga bahan api itu mengikut harga pasaran global. Sehubungan penurunan ini saya berharap agar harga barangan pengguna juga akan turut turun dan tiada lagi alasan yang harus diberikan peniaga yang enggan mematuhi arahan pihak berkuasa. Pemantauan berterusan daripada pihak berkuasa penting agar pengguna dapat menikmati harga yang berpatutan dan munasabah.ini bagi memastikan beban yang ditanggung oleh rakyat ekoran kenaikan harga terdahulu dapat dikurangkan. Buat peniaga-peniaga semua saya suka menasihatkan agar bertimbangrasa kepada pengguna dan patuhi arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan!!!!!!

Selamat Datang

Sudirman-Warisan

Assalamualaikum w.b.t “Selamat Datang” ke blog ini, yang akan menjadi wadah perjuangan untuk kita saling berhubung didalam perbincangan dengan semua pembaca di alam maya berkaitan dengan isu politik tanah air serta sosial. Tujuan blog ini dilahirkan adalah untuk meneruskan perjuangan politik ketuanan melayu dibawah satu panji yang berpayungkan lambang keramat UMNO. Perjuangan kita semakin jauh jika kesetabilan politik tidak di olah dengan baik oleh kepimpinan yang sedia ada sekarang, Perjuangan untuk meneruskan ketuanan melayu perlu di sambung oleh satu generasi yang mementingkan Aliff, Ba dan Ta iaitu Agama, Bangsa dan Tanah Air bukan oleh mereka yang hanya mementingkan pingat, anugerah dan laba untuk di kecapi didalam arena politik dengan meninggalkan agenda yang telah termaktub. Semuga dengan adanya blog ini kita akan dapat mendegar pandangan demi pandangan yang melibatkan kelemahan yang seharusnya di tegur untuk menjamin kesinambungan ketuanan Melayu serta keutuhan UMNO itu sendiri. Kepada semua pembaca, terima kasih kerana sudi membaca serta memberikan pandangan didalam sudut yang disediakan untuk dijadikan panduan. Saya amat menghargai semua pandagan yang bernas dan berfakta serta ikhlas daripada semua pembaca. PERJUANGAN BELUM SELESAI- DEMI MENDAULATKAN AGAMA , BANGSA DAN NEGARA

Sabtu 22 November 2008

9:00 Pagi- Melawat Kawasan/Ziarah/Kenduri

3:00 Petang-
Merasmikan Majlis Penutup Mini Karnival Usahawan Sosial 2008 di Dataran MDPT Parit

4:30 Petang- Meraikan Murid-Murid Cemerlang 5A UPSR 2008 di Telok Bakong

5:30 Petang- Perlawanan Bolasepak Persahabatan Veteran UMNO Parit di Bota Kanan

9:00 Malam- Ramah Mesra Bersama Ahli Kelab Scrambler Adventure Team (SAT) Perak Tengah di Bota KananMajlis Berkhatan Beramai-Ramai KRT Taman Parit Jaya,Parit

Tempat: Perkarangan Surau Taman Parit Jaya, Parit
Tarikh: 16 November 2008 (Ahad)
Masa: 10Pagi

YB Parlimen Turut Serta Menunjukkan Kemahiran Beliau Bermain Rebana Bersama Pasukan Rebana


Majlis Perasmian Disempurnakan oleh YB Parlimen Parit yang Turut Dihadiri Dari Kiri En. Khairuddin Abu Hanipah (Naib Ketua Pemuda UMNO Bahagian Parit, Ustaz Hasyim (Naib Kadi Blanja) dan Ustaz Zamri (Setiausaha KRT)YB Parlimen Parit Melayan Telatah Anak-Anak Sebelum Mereka Berkhatan

Projek Cyclethon 2008 di Dataran Perhimpunan SMK Iskandar Shah Parit

Tempat: Dataran Perhimpunan SMK Iskandar Shah Parit
Tarikh: 1 November 2008 Masa: 9 Pagi


YB Parlimen Parit Mengamin Doa Bersama Dari Kiri YDP PIBG SMK Iskandar Shah Parit, Pegawai Pelajaran Daerah Perak Tengah dan Pengetua SMK Iskandar Shah Parit


YB Parlimen Parit Memberikan Ucapan PerasmianYB Membunyikan Hon Perasmian


YB Menyerahkan Topi Kenangan Sempena Majlis Tersebut kepada Para Peserta


YB Bersantai Mengayuh Basikal


YB Dato' Haji Mohd Zaim Bin Haji Abu Hassan ADUN Belanja Bersama Tuan Haji Mokhtar Pegawai Pelajaran Daerah Perak Tengah Melalui Jambatan Tg. BelanjaYB Dato' Haji Mohd Zaim dan YB Mohd Nizar Melalui Pekan Parit


YB Mohd Nizar Bersama Saudara Hasbullah AJK Pemuda UMNO Sedang Berkayuh Melalui Jambatan Tg.Belanja


YB Mendahului Para Peserta yang Turut Diiringi Saudara Hasbullah dan Saudara Luqman

Peserta Radio Amatur Bergambar Kenang-Kenangan Bersama YB Parlimen Parit

Merasmikan Konvokesyen Tabika KEMAS di Tabika KEMAS Parit.

Merasmikan Konvokesyen Tabika KEMAS di Tabika KEMAS Parit pada Ahad 16 November 2008 pada Pukul 9Pagi


Duduk Bersama YB Parlimen Parit Dari Kanan Pengerusi Tabika KEMAS Parit Tuan Haji Othman dan Setiausaha Tabika KEMAS Parit En. Mathula Muthu (Kiri)


YB Parlimen Parit Menyampaikan Ucapan Perasmian pada Majlis Tersebut


YB Parlimen Parit Menyampaikan Hadiah kepada Salah Seorang Pelajar Tabika KEMAS Disaksikan oleh Tuan Haji Othman