UCAPAN PERBAHASAN BAJET 2010

4 November 2009 RABU

9.25 mlm.

Tuan Mohd. Nizar bin Haji Zakaria [Parit]: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana
memberi saya ruang untuk membahaskan Bajet 2010 dalam tempoh singkat yang telah pun
ditetapkan. Saya ada tiga empat perkara yang hendak disentuh. Pertama, dalam sejarah awal
Tamadun Islam, unsur kesatuan adalah asas kekuatan kepada sebuah negara yang didiami oleh masyarakat majmuk. Unsur kesatuan yang dititikberatkan oleh pemerintahan Islam pada masa silam dapat diperhatikan melalui fasal-fasal yang terdapat di dalam Sahifah Al-Madinah ataupun Piagam Madinah. Madinah pada peringkat awal ketibaan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah penempatan yang dihuni oleh masyarakat beragama Islam dan bukan beragama Islam.
Jadi, sebagai langkah awal untuk mentadbir sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum, nabi telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikenali sebagai Sahifah Al-Madinah ataupun Piagam Madinah. Sahifah Al-Madinah yang di draf oleh Rasullah SAW selaku pengasas dan Ketua Kerajaan Islam di Madinah pada waktu itu mengandungi 47 fasal. Apa yang menarik sekali ialah baginda meletakkan unsur kesatuan dan keperluan merujuk kepada suatu perlembagaan sama yakni Sahifah Al-Madinah itu oleh semua penduduk dalam dua fasal awal kandungan piagam tersebut. Berikut adalah fasal satu dan fasal dua yang dimaksudkan;
“Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, inilah kitab daripada
Nabi Muhammad pesuruh Allah bagi orang yang beriman dan orang yang memeluk agama Islam
daripada Quraisy dengan penduduk Yathrib dan orang yang bersama mereka lalu masuk ke
dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka. Fasal dua bahawa mereka adalah
satu umat bangsa berbeza daripada manusia yang lain”. Apa yang terkandung di dalam dua fasal awal piagam ini dapat diterjemahkan sebagai satu pendekatan nabi terhadap unsur kesatuan dan kesepaduan bagi memastikan masyarakat majmuk dapat menikmati satu kehidupan yang harmoni dan bermutu di dalam sebuah negara. Ini menggambarkan bahawa satu bangsa yang bersatu bukan sahaja berkongsi negara, malah mereka juga perlu berkongsi usaha untuk memajukan negara dalam pelbagai bidang kehidupan. Dalam perkembangan terkini di negara kita, pengenalan pendekatan 1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dilihat sebagai tidak bercanggah dengan semangat kesatuan yang menjadi unsur utama kandungan sahifah yang dibangunkan pada tahun pertama penghijrahan baginda ke Kota Madinah. Selain itu, pendekatan ini turut memperlihatkan unsur keadilan dan tidak berat sebelah kepada mana-mana pihak menerusi satu jaminan yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada rakyat, di mana di bawah 1Malaysia, tiada ahli masyarakat akan berasa terpinggir kerana semua
DR. 3.11.2009
167
pihak tanpa mengira latar belakang agama, sosioekonomi dan budaya dijanjikan satu pembelaan yang sewajarnya oleh pentadbiran Malaysia. Tidak nampak kewarasan untuk kita menolak pendekatan ini. Ia adalah satu dasar yang amat baik dan patut diberi sokongan padu oleh kita semua bagi memastikan segala matlamat akhir yang disasarkannya iaitu menjelmakan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat dapat dijelmakan. Cuma apa yang perlu kita fikirkan bersama ialah, apakah alat-alat yang sesuai yang boleh dijadikan sebagai landasan untuk kita bersatu? Cukupkah dengan janji-janji pemerintah bahawa tiada ahli masyarakat yang akan dipinggirkan dalam arus pembangunan negara dapat menjadikan Malaysia ini bersatu?
Apakah bentuk-bentuk pelaksanaan yang boleh dilakukan bagi merapatkan hubungan 27 juta penduduk Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan adat resam ini? Tuan Yang di-Pertua, pola penempatan kaum di negara ini telah berubah. Kini, kaum-kaum tertentu tidak lagi memonopoli sesuatu penempatan. Kawasan bandar telah didiami oleh semua golongan kaum.
Terdapat juga antara mereka yang tercicir daripada segi sosioekonomi dan sosial. Golongan ini
perlu dibantu. Agensi kerajaan hendaklah bersama-sama pemimpin masyarakat mengenal pasti golongan ini dan diberikan bantuan. Mungkin mereka malu untuk tampil menyatakan masalah mereka. Usaha turun padang seperti yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi harapan baru kepada golongan seperti ini untuk terus dibela.
2130
Ia sangat bersesuaian dengan amalan Saidina Umar Abdul Aziz yang menyiasat dan mengenal pasti masalah rakyatnya. Saya fikir jika trend ini diperhebatkan, ia mampu menyelesaikan banyak masalah dan mempercepatkan lagi usaha membasmi golongan miskin bandar dan luar bandar.
[Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Ronald Kiandee) mempengerusikan Mesyuarat] Kecekapan dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan rakyat adalah penting. KPI setiap petugas yang diamanahkan wajib melaksanakannya dengan dedikasi, peruntukan dipastikan tiada pembaziran, iman dan takwa adalah benteng daripada unsur yang boleh menggagalkan pelaksanaan sesuatu objektif bajet yang baik ini. Oleh itu, jika semua yang terlibat memainkan peranan mereka dengan penuh dedikasi, saya yakin Bajet 2010 ini dapat diterjemahkan.
Tuan Yang di-Pertua, melahirkan masyarakat bebas jenayah perlulah diperhebatkan.
Melalui Bajet 2010, kerajaan menyasarkan untuk mengurangkan indeks jenayah sebanyak 5%,
termasuk mengurangkan jenayah jalanan seperti ragut, samun sebanyak 20% akhir 2010. Pihak polis dan sukarelawan masyarakat mestilah berganding bahu melaksanakan kawalan di tamantaman kediaman mereka. Sifat sukarelawan dan mengambil berat hal sekeliling hendaklah diperkemas dan diperbanyakkan lagi oleh pemimpin masyarakat.
DR. 3.11.2009
168
Usaha sebegini dapat membantu mencegah perlakuan jenayah di tempat awam, malah
mengeratkan lagi hubungan kaum dan masyarakat. Jika jenayah berkurangan, keresahan
masyarakat akan lenyap dan mereka berasa amat selamat. Ia memberikan imej positif kepada
pelancong luar dan membantu menarik minat mereka melancong ke Malaysia.
Kerajaan benar-benar prihatin dan terbukti berfikiran terbuka dengan keluhan rakyat.
Sebagai contoh, pinjaman PTPTN ditukar kepada biasiswa bagi pelajar yang berjaya
menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama atau setaraf dengannya bermula
tahun 2010. Begitu juga memberi diskaun 50% tambang kereta api kepada pelajar bermula
Januari 2010. Semangat setiap pelajar untuk mendapatkan keputusan yang baik, yang
cemerlang.
Tuan Yang di-Pertua, apabila menyebut soal sarjana bagi membangunkan ekonomi
berasaskan pengetahuan dan inovasi, negara memerlukan sekurang-kurangnya 60,000
pemegang ijazah doktor falsafah (PhD). Ciri seperti berkeupayaan menganalisis dan membuat
penilaian terhadap sesuatu isu, menghasilkan idea bernas, berkebolehan mereka cipta bahan,
proses sistem atau produk baru serta menyumbang kepada gedung ilmu antara faktor yang
membolehkan lulusan PhD memacu ekonomi inovasi.
Ketika ini, jumlah tenaga kerja di negara ini yang memiliki kelayakan berkenaan hanya
sekitar 12,000. Sekali gus menimbulkan persoalan mampukah mereka memberi impak kepada
agenda transformasi ekonomi berkenaan. Jumlah itu jauh lebih kecil dengan nisbah 23
penyelidik, saintis serta jurutera RSE bagi setiap 10,000 tenaga kerja berbanding negara seperti
Singapura, Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat yang mencapai nisbah yang lebih
tinggi. Jadi, saya melihat perlu ada usaha meningkatkan nisbah kepada 50 RSE 10,000 tenaga
kerja di negara kita.
Tuan Yang di-Pertua, jadi saya hendak tahu sejauh manakah inisiatif Kementerian
Pengajian Tinggi ke arah apa yang saya sebutkan tadi. Adakah agenda khusus seperti
MyBrain15, program Universiti Apex serta universiti penyelidikan sejajar Pelan Strategik
Pengajian Tinggi Negara memadai sekarang? Persoalannya, ke mana mereka selepas
mendapat PhD? Adakah kekal berkhidmat di dalam negara atau berhijrah ke negara lain yang
menawarkan ganjaran serta persekitaran lebih kondusif untuk pembangunan profesionalisme
mereka?
Sejauh manakah SME membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana? Tuan Yang di-
Pertua, dalam pembentangan bajet kali ini sebanyak RM350 juta disediakan kepada SME Corp.
bagi membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Kita harus menerima hakikat bahawa
PKS memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan keupayaan niaga terutama untuk
bumiputera dan orang Melayu.
Berdasarkan Laporan Bank Negara Malaysia, pada keseluruhannya, PKS menyumbang
sebanyak 47.3% kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Tuan Yang di-Pertua, angka ini
DR. 3.11.2009
169
sebenarnya tidak jauh bezanya dengan kedudukan di negara maju. Sumbangan PKS pada
KDNK negara Jerman misalnya ialah 57%, Jepun 55.3% dan Korea Selatan 50%. Malah, dalam
konteks ini, kedudukan PKS kita lebih baik berbanding negara-negara Asian seperti Thailand
38.9%, Singapura 34.7% dan Filipina 32%.
Namun, saya melihat tumpuan terlalu besar diberikan kepada kejayaan tokoh korporat
Melayu dan syarikat mereka sehingga kadang-kadang menyebabkan kita lupa wujudnya ahli
perniagaan kecil yang terbabit dalam sektor peruncitan, pengeluaran produk makanan, restoran
dan kedai makan, hospitaliti, perladangan kontrak, pembuatan, bekalan dan lain-lain.
Tuan Yang di-Pertua, banyak juga yang terbabit dalam perniagaan di pasar tani dan
pasar malam. Jadi, siapa kata orang Melayu tidak pandai berniaga? Akan tetapi, bagi banyak
peniaga kecil dalam PKS ini, apa yang diperlukan adalah bantuan kredit agar mereka tidak perlu
pergi kepada Ah Long atau peminjam wang tidak berlesen. Jadi, saya berharap sekali lagi,
Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional) menjadi agen bagi membantu PKS dalam pembiayaan mikro kredit.
Kita hendak melihat peniaga-peniaga PKS yang berjaya. Saya hendak tahu adakah
peniaga-peniaga PKS ini mencapai taraf jutawan? Sekiranya ada, berapakah jumlahnya?
Berdasarkan kepada fakta ini, menurut MECD, sehingga Disember 2007, TEKUN telah pun
meluluskan pinjaman sebanyak RM201.6 juta kepada 25,580 ahli perniagaan dan usahawan
kecil. Malahan sasaran MECD untuk melahirkan 150,000 usahawan baru, mewujudkan 50
francaisor dan 1,000 francaisi baru, membangunkan 75,000 sumber manusia profesional dalam pelbagai bidang serta melatih 200,000 tenaga mahir bagi keperluan pelbagai industri dalam Rancangan Malaysia Kesembilan dianggap ambitious, dengan izin.
Namun, dengan nada yang tegas, saya mencadangkan juga supaya sektor kewangan
swasta memainkan peranan dalam memajukan ekonomi, khusus untuk memberi bantuan dan
sokongan kewangan kepada usahawan PKS. Antara yang boleh saya cadangkan ialah produk
insentif kewangan perdagangan untuk menggalakkan penyertaan PKS dalam pasaran eksport,
terutama perdagangan di antara anggota Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).
Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong penuh usaha kerajaan bagi membantu golongan
rakyat yang bekerja sendiri mencarum di KWSP. Mereka yang mencarum akan diberi faedah
5%. Ini dapat memberi jaminan masa depan kepada mereka. Mereka merasa dibantu dan dari
segi usaha dan moral mereka.
Tuan Yang di-Pertua, di dalam kesempatan ini juga, saya ingin memohon kepada pihak
kerajaan agar dapat memberikan kelulusan peruntukan untuk pembinaan baru Hospital Seri
Iskandar bagi menggantikan hospital yang berada di Changkat Melintang oleh kerana kawasan di Parlimen Parit telah pun meningkat dari segi kapasiti penduduk. Dengan adanya hospital baru itu, sudah pasti ianya akan lebih menunjang dari segi kesihatan rakyat khususnya di Parlimen Parit.
DR. 3.11.2009
170
Di samping itu, saya juga ingin memohon kepada pihak kerajaan agar dapat membina
jambatan yang menghubungkan Lambor Kanan dan Lambor Kiri melintasi Sungai Perak kerana
ia dapat memudahkan perjalanan, khususnya kepada masyarakat yang berada di Parlimen Parit serta bangunan dewan serba guna kerana Bandar Baru Seri Iskandar merupakan bandar yang baru, penempatan universiti, UiTM, UTP dan sudah pasti gedung atau dewan ini amat diperlukan, khususnya di Seri Iskandar dan Parit. Justeru itu saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih.

No comments: